فیزیک معاصر

استاد درس : دکتر رضا منصوری

دستیار آموزشی : جواد تقی زاده فیروزجائی

موضوع هفته :سیستم های پیچیده و فیزیک و ورزش

 

استاد موضوع هفته :

 

 

دانشجویان:

پاشاخانلو-تورانی-بصیرنیا-مشحون-سهرابخوانی-عندلیبی  
صدیقیان-صالحی-علوی تبار-ابراهیمی-منفردراد
 
 
ساعت شروع کلاس :10 صبح
 متن کامل

 

اخبار

87/3/25
تهیه کننده خبر:
رحمانی

87/3/25
تهیه کننده خبر: مصدقیان

87/3/5
تهیه کننده خبر: کیانیان

87/3/5
تهیه کننده خبر: زارع پور

87/3/5 
تهیه کننده خبر: اسفندیار پور وحید

87/3/5
تهیه کننده خبر: اسفندیار پور مجید

87/3/5
تهیه کننده خبر: تورانی

87/2/4
تهیه کننده خبر: امیسا ناطق

87/1/27
تهیه کننده خبر: انوشیروان روزرخ

87/1/17
تهیه کننده خبر: جواد تقی زاده فیروزجائی

  • تغییر email درس contemporaryphys@gmail.com

86/12/12
تهیه کننده خبر: فاطمه بهروز نژاد