بایگانی دسته: سمینارهای هفتگی

Mimetic Cosmology

Mimetic Cosmology

محمد علی گرجی (پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM )

 

Abstract: The so-called mimetic gravitational model has been recently suggested by  Chamseddine and Mukhanov. In this talk, we will first introduce the model and some of its interesting cosmological features. We will then show that the model suffers from ghost instability and/or gradient instability at the level of perturbations. In the rest of the talk, we will discuss how a mimetic model with healthy perturbations can be achieved.

  

یکشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

Nonlocal Gravity and Dark Matter

Nonlocal Gravity and Dark Matter

بهرام مشحون

Professor Emeritus of physics, University of Missouri

Adjunct Professor of IPM and SUT

 

Abstract: The conceptual basis for a classical nonlocal generalization of Einstein’s theory of gravitation is presented. The framework of general relativity is enlarged by the introduction of a preferred frame field; then, history dependence is introduced. Nonlocality — in the sense of an influence (“memory”) from the past that endures — could be a natural feature of the universal gravitational interaction. Nonlocal gravity is formally analogous to the nonlocal electrodynamics of media. The nonlocal aspect of gravity can simulate dark matter. The implications of nonlocal gravity theory for the problem of dark matter in galaxies, clusters of galaxies, and cosmology are discussed.

 

یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

Galaxy Formation and Evolution

Galaxy Formation and Evolution

مجتبی رئوف (پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM )

 

 Abstract: Understanding galaxy formation and evolution is one of the most important subjects in observational astronomy and cosmology. It is now clear that galaxy evolution strongly depends on the environment in which galaxies reside. Clusters and groups of galaxies as largest gravitationally bound objects in the Universe, provide suitable environments for investigating the formation and evolution of galaxies. However, this is a coarse grain classification when it comes to the details of the environmental impact. In general, we study on the dynamical state of galaxy systems. There have been a number of studies dedicated to the identification of fossil galaxy groups, arguably groups with a relatively old formation epoch or in ultimate dynamical relaxation. In these groups, the brightest group galaxy lies in the bottom of the potential well of the dark matter halo. In this talk, I will try to show some recent finding relates to the properties of these types of groups in the numerical simulations and observations. 

 

 

یکشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

Probing the isotropy of the distribution of galaxy morphological types in the Local Universe

Probing the isotropy of the distribution of galaxy morphological types in the Local Universe

بهنام جوانمردی (پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM )

 

 Abstract: Isotropy of the Universe is one of the two fundamental assumptions of the Cosmological Principle (CP) on which not only the standard model of cosmology but also many alternative models are based. According to the CP, the properties of the Universe are statistically similar no matter where we are and towards which direction we look at. However, the CP does not have to be taken for granted and it should be tested as the amount of extragalactic data across all the sky increases (thanks to many ground- and space-based surveys). In this talk, I will present the first probe of the isotropy of the distribution of the morphological types of galaxies out to around 200 Mpc.

(The talk is based on http://adsabs.harvard.edu/abs/2017A%26A…597A.120J)

 

 یکشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

Observational tests of MOdified Gravity

Observational tests of MOdified Gravity (MOG) with rotation curves of dwarf galaxies and cluster Abell 1689 acceleration data

محمّد حسین ژولیده حقیقی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

به مکان جدید سمینار کیهان شناسی در ترم پاییز ۹۶ توجه فرمایید

Abstract: Modified Gravity (MOG) is one alternative to General Relativity. It is able to explain the rotation curves of spiral galaxies and clusters of galaxies without including dark matter. In the weak-field approximation we have an effective gravitational potential that has two components: (i) Newtonian gravity with the gravitational constant enhanced by a factor (1+\alpha) and (ii) a Yukawa type potential that produces a repulsive force with length scale 1/(\mu). In this work we compare the rotation curves of dwarf galaxies in the LITTLE THINGS catalog with predictions of MOG. We find that the universal parameters of this theory, can fit the rotation curve of dwarf galaxies with a larger stellar mass to the light ratio compared to the nearby stars in the Milky Way galaxy. ( arXiv:1609.07851)

In the second part of my presentation I would to talk about cluster Abell 1689. The galaxy cluster system Abell 1689 has been well studied and yields good lensing and X-ray gas data. Modified gravity (MOG) is applied to the cluster Abell 1689 and the acceleration data is well fitted without assuming dark matter. Newtonian dynamics and Modified Newtonian dynamics (MOND) are shown not to fit the acceleration data, while a dark matter model based on the Navarro-Frenk-White (NFW) mass profile is shown to fit the acceleration data for the radial range r>200kpc. (arXiv:1611.05382)

یکشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

سیاهچاله های اولیه به عنوان ماده تاریک

Primordial Black Holes as Dark Matter

مریم رحیمی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: شانت باغرام 

 

به مکان و زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

چکیده: وجود ماده تاریک کیهانی ‏ توسط داده های رصدی کیهان شناسی تأیید شده است. ولی همه شواهد موجود تنها بر اساس آثار گرانشی است. اگر موجودی با طبیعت صرفا گرانشی وجود داشته باشد‏، طبیعتا کاندید خوبی برای ماده تاریک‏ خواهد بود.سیاهچاله های اولیه از اختلالات چگالی که در اثر افت و خیزهای کوانتومی خلأ در تورم‏ ایجاد می شوند‏، به وجود می آیند‏. ‏احتمال می رود این موجودات همان گمشده های مسأله ماده تاریک باشند‏.با استفاده از مشترک قراردادن طیف توانی که فراوانی سیاهچاله های اولیه  (primordial black holes (PBH‏ را به دست می دهد با طیف توانی که با استفاده از داده های رصدی و مدل های تورمی به دست آمده و توسط قیدهای رصدی مقید می شود‏، می توان فراوانی  PBH‏ را در طول موج های مختلف مقید نمود و دید بر اساس چه مدلهای کیهانشناسی می توان به فراوانی ‎‎‏از PBH‏ رسید که پاسخگوی مقدار ماده تاریک باشد. از طرفی قیدهای رصدی بازه محدودی از مقیاس را می پوشانند،اما هنوز می توان در بازه هایی به دنبال تأمین شدن فراوانی  PBH‏ باشیم. این بازه های آزاد در مقیاسهای خیلی کوچک  قرار دارندبرای اینکه PBH‏ به اندازه کافی در کیهان اولیه تولید شود‏، تا کاندیدای مورد قبولی برای مسأله ماده تاریک باشد‏، طیف اختلالات چگالی باید آبی باشد. در سناریوی تورم غلتش آرام تک میدانه‏، طیف توان اختلالات انحنا تقریبا مقیاس ناورداست. اما مسأله آبی بودن طیف ایجاب می کند که اندیس طیفی اختلالات اسکالر بزرگتر از ۱ باشد که با نتایج اخیر Planck‏ ناسازگار است.‏‏‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎ ما از طرفی به دنبال مدلهای‎‎ شکست مقیاس ناوردایی هستیم  که چنین انحراف هایی را در طیف توان ایجاد می کنند‏  و از طرفی اگر بتوانیم در این بازه که از نظر رصدی برای ما تاریک است‏، شواهدی پیدا کنیم‏، هم نظریه های حامی تولید PBH ‏ در این بازه های فرکانسی و هم ماده تاریک بودن PBH‏ ها باهم حل می شوند. امواج گرانشی نویدبخش این حوزه از کیهان شناسی است. اگر بتوانیم بین مدلهای کیهان شناسی مورد نظرمان‏، وجود PBH‏ و امواج گرانشی که تولید می شود ارتباط صحیحی برقرار کنیم‏، بر این چالش پیروز می شویم و خواهیم توانست مشخصات امواج گرانشی که با نظریه های ما سازگار باشد پیش بینی کنیم.  ‏در این رساله‏، در‎‎‎‎ مورد شیوه های به دست آوردن فراوانی  PBH‏‏،  از طریق روش پرس ششتر و مدل قله ها بحث خواهد شد.

 

یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۳۰

دانشکده فیزیک، آمفی تئاتر (تالارجناب)

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

بررسی فیزیک کیهان اولیه با استفاده از ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی

Large Scale Structures as a probe of Early Universe Physics

محمّد انصاری فرد (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: شانت باغرام استاد راهنمای همکار: حسن فیروزجاهی

به مکان و زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

چکیده: رصد های تابش زمینه کیهانی تطابق خوبی را بین مدل استاندارد کیهان شناسی و داده های رصدی نشان می دهند. مدل استاندارد بر اساس ماده تاریک، ثابت کیهان شناسی و شرایط اولیه گاوسی و تقریبا مقیاس ناوردا ، بی دررو و همسانگرد تعریف شده است. در این میان جدایی از مقیاس ناوردایی طیف توان اولیه ، انگیزه ی نظری بسیار قوی در مدل های تورم دارد. علاوه بر آن این مدل ها توصیف بهتری از داده های تجربی ارائه می دهند ، اما این توصیف بهتر نسبت به تعداد پارامتر هایی که به مدل استاندارد کیهانشناسی اضافه می کنند ارزش چندان ندارد. اما هنوز اثر این مدل ها بر ساختار بزرگ مقیاس کیهان به خوبی بررسی نشده است. در این پایان نامه ، به بررسی این مدل های تورمی و اثر آن روی مشاهده پذیر های ساختار های بزرگ مقیاس کیهانی می پردازیم. به عنوان نمونه ، سه مدل پتانسیل پله ای ، نوسانات لوگاریتمی و همچنین نوسانات خطی را روی طیف توان به عنوان نماینده ای از این مدل ها در نظر گرفته ایم و اثر این مدل ها را روی طیف توان ماده ، آمار هاله ها ، طیف توان همگرایی گرانشی تابش زمینه کیهان را حساب کرده ایم.

یکشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۰

دانشکده فیزیک، طبقه ۵ اتاق شورا

سمینار هفتگی کیهانشناسی شریف

سمینار ۱: The impact of near stellar flybys on the habitability of planets

بهزاد بجنوردی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۲ : Primordial Black Holes as Dark Matter

مریم رحیمی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

Abstract of Seminar 1: With discovery of each exoplanet in habitable zone around a star, where we have the right properties of the star and the planet for supporting life at the present time, we expect to find life. But life is not born in a day; if our search is for advanced or intelligent type of life, there must be enough time for it to evolve and it takes billions of years. If the planet is ripped off of its life-supporting properties in midst of its evolution by a hazard, advanced species will not be born. My work is on the near stellar flyby hazard. I examine earth-like planets in different environments (spiral arms, galactic center, star clusters, elliptical galaxies and collisional galaxies) to calculate the chances for the planet to stay in the habitable zone in different periods of time needed for life to evolve to advanced stages of life.

 In this talk I will introduce the works done in this area and discuss the different outcomes of stellar flybys and how much is their chance in long periods of time in different environments. I will also show how it affects the chances of finding life in different regions of our galaxy and other galaxies.

چکیده سمینار ۲: وجود ‎ماده تاریک کیهانی ‏ توسط داده های رصدی کیهان شناسی و اختری تأیید شده است. ولی همه شواهد موجود تنها بر اساس آثار گرانشی است. اگر موجودی با طبیعت صرفا گرانشی وجود داشته باشد‏، طبیعتا کاندید خوبی برای ماده تاریک‏ خواهد بود.سیاهچاله های اولیه از اختلالات چگالی که در اثر افت و خیزهای کوانتومی خلأ در ‎تورم‏ ایجاد می شوند‏، به وجود می آیند‏. ‏احتمال میرود این موجودات همان گمشده های مسأله ماده تاریک باشند‏.با استفاده از مشترک قراردادن طیف توانی که فراوانی ‎PBH‏ را به دست می دهد با طیف توانی که با استفاده از داده های رشدی و مدل های تورمی به دست آمد و توسط قیدهای رصدی مقید شد‏، می توان فراوانی ‎PBH‏ را در طول موج های مختلف مقید نمود و دید بر اساس چه مدلهای کیهانشناسی می توان به فراوانی ‎‎‏از ‎PBH‏ رسید که پاسخگوی مقدار ماده تاریک باشد. از طرفی قیدهای رصدی بازه محدودی از مقیاس را می پوشانند،اما هنوز می توان در بازه هایی به دنبال تأمین شدن فراوانی ‎PBH‏ باشیم. این بازه های آزاد در مقیاسهای خیلی کوچک  قرار دارندبرای اینکه ‎PBH‏ به اندازه کافی در کیهان اولیه تولید شود‏، تا کاندیدای مورد قبولی برای مسأله ماده تاریک باشد‏، طیف اختلالات چگالی باید آبی باشد. در سناریوی تورم غلتش آرام تک میدانه‏، طیف توان اختلالات انحنا تقریبا مقیاس ناورداست. اما مسأله آبی بودن طیف ایجاب می کند که اندیس طیفی اختلالات اسکالر بزرگتر از ۱ باشد که با نتایج اخیر ‎WMAP‏ ناسازگار است.‏‏‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎ ما از طرفی به دنبال مدلهای‎‎ شکست مقیاس ناوردایی هستیم  که چنین انحراف هایی را در طیف توان ایجاد می کنند‏  و از طرفی اگر بتوانیم در این بازه که از نظر رصدی برای ما تاریک است‏، شواهدی پیدا کنیم‏، هم تئوریهای حامی تولید ‎PBH‏ در این بازه های فرکانسی و هم ماده تاریک بودن ‎PBH‏ ها باهم حل می شوند. امواج گرانشی نویدبخش این حوزه از کیهان شناسی است. اگر بتوانیم بین مدلهای کیهانشناسی مورد نظرمان‏، وجود ‎PBH‏ و امواج گرانشی که تولید می شود ارتباط صحیحی برقرار کنیم‏، بر این چالش پیروز می شویم و خواهیم توانست مشخصات امواج گرانشی که با تئوریهای ما سازگار باشد پیش بینی کنیم.  ‏در این سمینار‏، در‎‎‎‎ مورد شیوه های به دست آوردن فراوانی ‎PBH‏‏، و قیدهایی که داده های رصدی روی فراوانی آن می گذارند و امکان فرار از این قیدها با مدلهای تورمی که با وجود قیدهای موجود امکان فراوانی ‎PBH‏ را می دهند‏، و به این ترتیب کاندیدایی ‎PBH ‏را‎ به عنوان ماده تاریک تأیید کند و همچنین امکان آشکارسازی ‎PBH‏ ها با امواج گرانشی صحبت خواهیم کرد.

یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول، کلاس فیزیک ۳

Weekly Cosmology Seminar – Extra Session

سمینار ۱ : New Approach to Star Formation History in IC1613 Dwarf Galaxy

سیدعظیم هاشمی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۲:  Production of heavy particles in the inflationary era

مهرداد فروتن مهر (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۳ : Primordial Black Holes as Dark Matter

مریم رحیمی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

به  زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

Abstract of Seminar ۱: We present an analysis of star formation history (SFH) of a field about 200 arcmin square in the central part of the IC1613 galaxy. We use a new method that works well for nearby galaxies. Actually we use small sample of very evolved stars; our sample contains 53 stars, of which 8 stars are supergiants and other stars are long period variable (LPV) or x-AGB stars. Using the evolutionary models we are able to find the age and mass of our samples and from these we can construct SFH. Our results in comparing to previous works show the capability of our method in finding SFH of the galaxy using only 53 evolved stars.

Abstract of Seminar ۲We analyze production of heavy degrees of freedom coupled to the inflaton 𝜙. We find that non adiabatic production of particles can contribute effects which are detectable or constrainable using cosmological data even if their time-dependent masses are always heavier than the scale  , much larger than the Hubble scale. This analysis is motivated in part by the structure of axion monodromy in string theory.

 

چکیده سمینار ۳: وجود ‎ماده تاریک کیهانی ‎‏ توسط داده های رصدی کیهان شناسی و اختری تأیید شده است. ولی همه شواهد موجود تنها بر اساس آثار گرانشی است. اگر موجودی با طبیعت صرفا گرانشی وجود داشته باشد‏، طبیعتا کاندید خوبی برای ماده تاریک‏ خواهد بود.سیاهچاله های اولیه از اختلالات چگالی که در اثر افت و خیزهای کوانتومی خلأ در ‎تورم‏ ایجاد می شوند‏، به وجود می آیند‏. ‏احتمال میرود این موجودات همان گمشده های مسأله ماده تاریک باشند‏.با استفاده از مشترک قراردادن طیف توانی که فراوانی‎PBH‎‏ را به دست می دهد با طیف توانی که با استفاده از داده های رشدی و مدل های تورمی به دست آمد و توسط قیدهای رصدی مقید شد‏، می توان فراوانی ‎PBH‎‏ را در طول موج های مختلف مقید نمود و دید بر اساس چه مدلهای کیهانشناسی می توان به فراوانی ‎‎‏از ‎PBH‎‏ رسید که پاسخگوی مقدار ماده تاریک باشد. از طرفی قیدهای رصدی بازه محدودی از مقیاس را می پوشانند،اما هنوز می توان در بازه هایی به دنبال تأمین شدن فراوانی ‎PBH‎‏ باشیم. این بازه های آزاد در مقیاسهای خیلی کوچک  قرار دارند.‎برای اینکه ‎PBH‎‏ به اندازه کافی در کیهان اولیه تولید شود‏، تا کاندیدای مورد قبولی برای مسأله ماده تاریک باشد‏، طیف اختلالات چگالی باید آبی باشد. در سناریوی تورم غلتش آرام تک میدانه‏، طیف توان اختلالات انحنا تقریبا مقیاس ناورداست. اما مسأله آبی بودن طیف ایجاب می کند که اندیس طیفی اختلالات اسکالر بزرگتر از ۱ باشد که با نتایج اخیر ‎WMAP‎‏ ناسازگار است.‎‏‏‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎ ما از طرفی به دنبال مدلهای‎‎ شکست مقیاس ناوردایی هستیم  که چنین انحراف هایی را در طیف توان ایجاد می کنند‏  و از طرفی اگر بتوانیم در این بازه که از نظر رصدی برای ما تاریک است‏، شواهدی پیدا کنیم‏، هم تئوریهای حامی تولید ‎PBH‎‏ در این بازه های فرکانسی و هم ماده تاریک بودن ‎PBH‎‏ ها باهم حل می شوند. امواج گرانشی نویدبخش این حوزه از کیهان شناسی است. اگر بتوانیم بین مدلهای کیهانشناسی مورد نظرمان‏، وجود ‎PBH‎‏ و امواج گرانشی که تولید می شود ارتباط صحیحی برقرار کنیم‏، بر این چالش پیروز می شویم و خواهیم توانست مشخصات امواج گرانشی که با تئوریهای ما سازگار باشد پیش بینی کنیم.  ‏در این سمینار‏، در‎‎‎‎مورد شیوه های به دست آوردن فراوانی ‎PBH‎‏‏، و قیدهایی که داده های رصدی روی فراوانی آن می گذارند و امکان فرار از این قیدها با مدلهای تورمی که با وجود قیدهای موجود امکان فراوانی ‎PBH‎‏ را می دهند‏، و به این ترتیب کاندیدایی ‎PBH ‎‏را‎ به عنوان ماده تاریک تأیید کند و همچنین امکان آشکارسازی ‎PBH‎‏ ها با امواج گرانشی صحبت خواهیم کرد.

 

سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول، کلاس فیزیک ۳

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

کیهان شناسی با اثر سونیائف زلدوویچ

Cosmology with Sunyaev–Zel’dovich effect

 

فاطمه رحیم منفرد (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: شانت باغرام

 

به مکان و زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

چکیده: رصدهای تابش زمینه کیهان و ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی نشان می دهند که مدل استاندارد کیهان شناسیLCDM‎  تطابق خوبی با داده های رصدی دارد. مدل استاندارد براساس ماده تاریک سرد، ثابت کیهان شناسی و شرایط اولیه گاوسی، تقریبا مقیاس ناوردا، بی دررو و همسانگرد تعریف شده است. اگرچه این مدل تطابق خوبی با داده های رصدی دارد، مسئله انرژی تاریک، ماده تاریک، باریون گمشده و کیهان اولیه همچنان نا مشخص است. یکی از جدیدترین روش های بررسی مدل های کیهان شناسی که ارتباط تنگاتنگی با تشکیل ساختار دارد، استفاده از تابع توزیع فراوانی خوشه های کهکشانی و همچنین اثر این ساختارها بر روی تابش زمینه کیهانی است اثر سونیائف زلدوویچ‎ که اثر الکترون های داغ و آزاد خوشه کهکشانی بر روی تابش زمینه کیهانی است، با دو فیزیک متفاوت: اثر سونیائف زلدوویچ گرمایی و اثر سونیائف زلدوویچ جنبشی  که می تواند اطلاعات ارزشمندی درباره میزان باریون ها در خوشه، جرم خوشه کهکشانی و سرعت توده آن به دست دهد. در این رساله به مطالعه اثر جنبشی سانیو زلدویچ و همبستگی آن با سایر مشخصه های تعیین کننده سرعت خوشه برای تعیین نسبت باریون به ماده تاریک در خوشه کهکشانی خواهیم پرداخت. سپس با بررسی اثر گرمایی اثر سونیائف زلدوویچ به مطالعه توزیع جرمی ساختارها خواهیم پرداخت و ارتباط آن رابا مدل استاندارد و انحراف از آن را بررسی خواهیم کرد. در نهایت به بررسی آمار دونقطه ای همبستگی این اثرات و همبستگی ضربدری با سایر مشخصه های توزیع ماده در کیهان برای بررسی مدل های کیهان شناسی می پردازیم.

 

دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، تالار پرتوی – ۴۱۲