دفاع از رساله کارشناسی ارشد

بررسی فیزیک کیهان اولیه با استفاده از ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی

Large Scale Structures as a probe of Early Universe Physics

محمّد انصاری فرد (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: شانت باغرام استاد راهنمای همکار: حسن فیروزجاهی

به مکان و زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

چکیده: رصد های تابش زمینه کیهانی تطابق خوبی را بین مدل استاندارد کیهان شناسی و داده های رصدی نشان می دهند. مدل استاندارد بر اساس ماده تاریک، ثابت کیهان شناسی و شرایط اولیه گاوسی و تقریبا مقیاس ناوردا ، بی دررو و همسانگرد تعریف شده است. در این میان جدایی از مقیاس ناوردایی طیف توان اولیه ، انگیزه ی نظری بسیار قوی در مدل های تورم دارد. علاوه بر آن این مدل ها توصیف بهتری از داده های تجربی ارائه می دهند ، اما این توصیف بهتر نسبت به تعداد پارامتر هایی که به مدل استاندارد کیهانشناسی اضافه می کنند ارزش چندان ندارد. اما هنوز اثر این مدل ها بر ساختار بزرگ مقیاس کیهان به خوبی بررسی نشده است. در این پایان نامه ، به بررسی این مدل های تورمی و اثر آن روی مشاهده پذیر های ساختار های بزرگ مقیاس کیهانی می پردازیم. به عنوان نمونه ، سه مدل پتانسیل پله ای ، نوسانات لوگاریتمی و همچنین نوسانات خطی را روی طیف توان به عنوان نماینده ای از این مدل ها در نظر گرفته ایم و اثر این مدل ها را روی طیف توان ماده ، آمار هاله ها ، طیف توان همگرایی گرانشی تابش زمینه کیهان را حساب کرده ایم.

یکشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۰

دانشکده فیزیک، طبقه ۵ اتاق شورا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.