ویژگی‌های سینماتیکی کهکشان‌های کم‌نور اولیه

سمینار این هفته را آقای احسان ک. دربارهٔ «ویژگی‌های سینماتیکی کهکشان‌های کم‌نور اولیه» برگزار خواهند کرد.

Title:
Kinematic properties of faint early-type galaxies
Abstract:
We present velocity dispersion for about 40 faint early type galaxies in the core of the Coma cluster, spanning -20<M_R<-15 mag. We examine the L-/sigma relation for our sample and compare it with the other elliptical galaxies from the literature.

این سمینار در روز یک‌شنبه ۲۱ تیر ۱۳۸۸ در ساعت ۱۰ صبح در اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک (طبقهٔ پنجم) برگزار خواهد شد. همچنین در این روز دربارهٔ زمان مناسب برای سمینارها در تایستان گفتگو خواهد شد.

به خاطر وجود غبار زیاد در هوای تهران و تعطیلی دانشگاه‌های تهران در روز سه‌شنبه و چهارشنبه، زمان سمینار به این تاریخ تغییر یافته است.

مروری بر گردهم‌آیی آزمون گرانش و فیزیک گرانشی

این هفته آقای شانت باغرام مروری خواهند داشت بر گردهمایی «آزمون گرانش و فیزیک گرانشی» که به تازگی در دانشگاه کیس وسترن برگزار شد. چکیدهٔ سمینار آقای باغرام را در زیر می‌بینید:

Abstract:
Recently, in May 18-21 , 2009 in Case Western University  a workshop was held about
tests of gravity and gravitational physics,with the purpose of inspiration theorists to propose further tests of both classical and quantum gravitational physics, whether in the laboratory or in outer space, experimental or observational, while also paying attention to the experimental and observational implementation. This focused workshop will bring together both theorists and experimentalists working on these topics.
I will try to summarize some of important talks in a couple of slides to give an image of this workshop.

این سمینار در روز ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ در ساعت ۱۵ در اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک (طبقهٔ پنجم) برگزار خواهد شد.

بستگی فاصله-انتقال‌به‌سرخ در یک عالم ناهمگن واقعی

سمینار این هفته را خانم هانیه محمودیان دربارهٔ مقالهٔ زیر برگزار خواهند کرد:

Distance-Redshift Relation in a Realistic Inhomogeneous Universe
by T. Okamura and T. Futamase

این مقاله را می‌توانید از این نشانی باربگیرید.

همچنین آقای فرهنگ حبیبی نیز در این جلسه گزارشی از روند پیشرفت کار پایان‌نامهٔ دکتری خود ارائه خواهند داد.

این جلسه در روز سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ در ساعت ۱۵ در اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف (طبقهٔ پنجم) برگزار خواهد شد.

دیسک‌های نازک، ضخیم، و تاریک در مدل Lambda-CDM

سمینار این هفته را خانم صدیقه  سجادیان دربارهٔ مقالهٔ زیر که به تازگی در مجلهٔ MNRAS چاپ شده است برگزار خواهند کرد:

Thin, thick and dark discs in Lambda-CDM by J. I. Read, G. Lake, O. Agertz and Victor P. Debattista

این سمینار در روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ در ساعت ۱۵ در اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.

رویداد ریزهمگرایی شدید OGLE-2007-BLG-224

سمینار این هفته را دکتر سهراب راهوار دربارهٔ مقالهٔ زیر برگزار خواهند کرد:

رویداد ریزهمگرایی شدید OGLE-2007-BLG-224: مشاهدهٔ اختلاف‌منظر زمینی در کوتولهٔ قهوه‌ای ضخیم دیسکی

The Extreme Microlensing Event OGLE-2007-BLG-224: Terrestrial Parallax Observation of a Thick-Disk Brown Dwarf
arXiv:0904.0249
[ps, pdf, other]

این سمینار در روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۵ در اتاق ۵۱۷ دانشکدهٔ فیزیک دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه شریف برگزار خواهد شد.

سازوکار فیزیکی انفجارهای ابرنواختری

سمینار این هفته را خانم سارا رستگار، دانشجوی کارشناسی ارشد دکتر راهوار دربارهٔ موضوع زیر برگزار خواهند کرد:

The Physics of Supernova Explosions

Abstract: “Supernovae are natures grandest explosions and an astrophysical laboratory in which unique conditions exist that are not achievable on Earth. They are also the furnaces in which most of the elements heavier than carbon have been forged. Scientists have argued for decades about the physical mechanism responsible for these explosions. It is clear that the ultimate energy source is gravity, but the relative roles of neutrinos, fluid instabilities, rotation and magnetic fields continue to be debated.”

این سمینار روز سه‌شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ در ساعت ۱۵ در اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.

آشکارسازی سیاه‌چاله در سیستم دوتایی به روش ریزهمگرایی

سمینار این هفته را آقای احمد مهرابی، دانشجوی کارشناسی ارشد دکتر سهراب راهوار ارائه خواهند داد. نام سمینار و چکیدهٔ آن را در زیر می‌بینید:

Black Hole detection by microlensing in a binary system

Abstract: we investigate microlensing event in a binary system when
a component of it is a Black Hole. We generate the corresponding light curve for such a this system and calculate the probability of finding a black-hole by this method.

این سمینار روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۸۸ در ساعت ۱۵ در اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.

پارامترهای کیهان‌شناسی از روی رصد ابرنواخترهای Ia

این هفته خانم هانیه محمودیان دربارهٔ موضوع زیر صحبت خواهند کرد.

Cosmological parameters through Supernova type Ia surveys

این سمینار در ساعت ۱۵روز سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ در اتاق ۵۱۷ دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.

مدل ΛCDM به عنوان حالت خاصی از f(R)-gravity در فضای پارامتر

این هفته آقای شانت باغرام دربارهٔ موضوع زیر سمینار خواهند داد:

LCDM as privileged state of parameter space in generic f(R) gravity
Absract:
CONTEXT: In this work we propose a generic modified gravity action with two free parameters and derive the dynamics of universe through this action in Palatini formalism. We noted that in special case the action resembles to  ΛCDM as  a special case of this generic action in the parameter space.
AIM: We do cosmological comparison of this model with observed data to find the best parameters of model in flat universe.
METHOD: To constraint the free parameters of model we use the SNIa type Ia two data sets of Gold and Union Sample, CMB-shift parameter, Baryon Acoustic oscillation, gas mass fraction in cluster of galaxies and large scale structure data.
RESULT: The  best  parameters  from  observational  data  shows  that LCDM  as  a special point in the  parameter  space  is privileged by the observation.

این سمینار مانند نیم‌سال گذشته در ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ در اتاق ۵۱۷ دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.

زنجیر مارکوف

سمینارهای هفتگی کیهان‌شناسی در این نیم‌سال آغاز شده‌اند. سمینار این هفته را آقای نادر شکیبا و خانم آناهیتا علوی با موضوع «زنجیر مارکوف» برگزار خواهند کرد. هدف از این سمینار آشنایی با این روش و به‌کاربردن آن در تحلیل مدل‌های کیهان‌شناختی و اخترفیزیکی است. چکیدهٔ این سمینار را در زیر می‌بینید:

Markov chain

“A markov chain is a stochastic process with the markov property. Having the markov property means, given the present state, future states are independent of the past states.

In this talk we will define markov chain and identify its dependence to time. Then we will review its basic properties for example: stationary state, transition probabilities.

We will also introduce researchable state, absorbing state, transient and recurrent state. Finally we present some applications of it in different fields.”

این سمینار در روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۷ در ساعت ۱۵ در اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک برگزار می‌شود.