جست‌وجوی مستقیم برای یافتن مادهٔ تاریک باریونی شفاف: شبیه‌سازی و رصد

این هفته آقای فرهنگ حبیبی دربارهٔ پایان‌نامهٔ دکترای خود صحبت خواهند کرد.

Direct Search for Transparent Baryonic Dark Matter: Simulation and Observation

Abstract: Cool molecular hydrogen H2 may be the ultimate possible constituent to the Milky-Way baryonic hidden matter. I will describe a new way to search for such transparent matter in the Galactic disc and halo, through its diffractive and
refractive effects on the light of background stars.
An extensive simulation program of the process has been developed, and I will show the promising perspectives for the hidden matter search. I will also present a preliminary search for scintillating stars behind known gaseous nebulae, using test data taken with the ESO-NTT telescope.

سه‌شنبه ۱۴ آبان، ساعت ۱۵، اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک (طبقهٔ پنجم)

تعبیر رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی تکراری

این سمینار بخشی از کار کارشناسی ارشد امیرمسعود پورموسی است. استاد راهنمای این کار دکتر سهراب راهوار هستند.

سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۸۷، ساعت ۱۵، اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک، طبقهٔ پنجم.

اسلاید سخنرانی نیز در دسترس است.

آغاز

در این وب‌گاه قرار است گزارش سمینارهای داخلی گروه کیهان‌شناسی دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف آورده شود. این گروه سال‌هاست که هر هفته به طور منظم سمینارهایی را دربارهٔ موضوعات گوناگون کیهان‌شناسی برگزار می‌کند.

امیدواریم که این وب‌گاه بتواند اطلاعات مفیدی برای دانشجویان، استادان، و همهٔ علاقه‌مندان به کیهان‌شناسی و نجوم دربرداشته باشد.

Cosmology Group – Sharif University of Technology

Welcome to the homepage of Cosmology Group of Sharif University of Technology

Publications

Research
 1. Gravitational microlensing
  In collaboration with University of St Andrews and University of Paris-Sud 11. It  is mainly concentrated on:

  1. Data analysis, modeling, and interpretation of microlensing surveys
  2. Using gravitational microlensing to find extra-solar planets (see also MiNDSTEp)
 2. Dark energy and dark matter
  Data analysis and modeling for dark matter/energy
 3. Modified gravity
  Modifying gravity to describe cosmic dynamics
 4. Gravitation and general relativity
  Inhomogeneous/Anisotropic metrics to describe acceleration of the universe
Contacts
Department of Physics, Sharif University of Technology, Azadi Ave., Tehran, Iran