پارامترهای کیهان‌شناسی از روی رصد ابرنواخترهای Ia

این هفته خانم هانیه محمودیان دربارهٔ موضوع زیر صحبت خواهند کرد.

Cosmological parameters through Supernova type Ia surveys

این سمینار در ساعت ۱۵روز سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ در اتاق ۵۱۷ دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.

مدل ΛCDM به عنوان حالت خاصی از f(R)-gravity در فضای پارامتر

این هفته آقای شانت باغرام دربارهٔ موضوع زیر سمینار خواهند داد:

LCDM as privileged state of parameter space in generic f(R) gravity
Absract:
CONTEXT: In this work we propose a generic modified gravity action with two free parameters and derive the dynamics of universe through this action in Palatini formalism. We noted that in special case the action resembles to  ΛCDM as  a special case of this generic action in the parameter space.
AIM: We do cosmological comparison of this model with observed data to find the best parameters of model in flat universe.
METHOD: To constraint the free parameters of model we use the SNIa type Ia two data sets of Gold and Union Sample, CMB-shift parameter, Baryon Acoustic oscillation, gas mass fraction in cluster of galaxies and large scale structure data.
RESULT: The  best  parameters  from  observational  data  shows  that LCDM  as  a special point in the  parameter  space  is privileged by the observation.

این سمینار مانند نیم‌سال گذشته در ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ در اتاق ۵۱۷ دانشکدهٔ فیزیک برگزار خواهد شد.

زنجیر مارکوف

سمینارهای هفتگی کیهان‌شناسی در این نیم‌سال آغاز شده‌اند. سمینار این هفته را آقای نادر شکیبا و خانم آناهیتا علوی با موضوع «زنجیر مارکوف» برگزار خواهند کرد. هدف از این سمینار آشنایی با این روش و به‌کاربردن آن در تحلیل مدل‌های کیهان‌شناختی و اخترفیزیکی است. چکیدهٔ این سمینار را در زیر می‌بینید:

Markov chain

“A markov chain is a stochastic process with the markov property. Having the markov property means, given the present state, future states are independent of the past states.

In this talk we will define markov chain and identify its dependence to time. Then we will review its basic properties for example: stationary state, transition probabilities.

We will also introduce researchable state, absorbing state, transient and recurrent state. Finally we present some applications of it in different fields.”

این سمینار در روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۷ در ساعت ۱۵ در اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک برگزار می‌شود.

تحلیل داده‌های ریزهمگرایی گرانشی در بازوهای کهکشان

این هفته دکتر سهراب راهوار دربارهٔ موضوع بالا صحبت خواهند کرد. این سمینار همچنین در کنفرانس ملی کیهان‌شناسی ارائه خواهد شد.

ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸۷، اتاق قطب علمی، طبقهٔ پنجم دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه شریف.

ریزهمگرایی گرانشی با عدسی‌های دوتایی

سمینار این هفته را خانم صدیقه سجادیان خواهند داشت با عنوان

Gravitational Microlensing in binary sources

این سمینار در ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۷ در اتاق قطب علمی در طبقهٔ پنجم دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه شریف برگزار خواهد شد.

اندازه گیری سرعت پخشی کهکشان‌ها با طیف‌سنجی

سمینار این هفته را آقای احسان ک.، دانشجوی دکتری کیهان‌شناسی دربارهٔ موضوع زیر برگزار خواهند کرد.

Measuring the Velocity Dispersion of galaxies Through Spectroscopy

سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۸۷، ساعت ۱۵، اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک.

خمیدگی نور در فضازمان شوارتزشیلد-دوسیته

این هفته خانم حلیمه میرآقایی، دانشجوی دکتری دکتر سهراب راهوار دربارهٔ موضوع زیر سخنرانی خواهند کرد.

Light bending in Schwartzchid-de Sitter Space Time

سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۷، ساعت ۱۵، اتاق قطب علمی، طبقهٔ پنجم دانشکدهٔ فیزیک

جهان شتاب‌دار: نظریه و پدیده‌شناسی، و نظریه‌های آفتاب‌پرست

سمینار این هفته را آقای شانت باغرام، دانشجوی دکتری کیهان‌شناسی، به راهنمایی دکتر سهراب راهوار ارائه خواهند داد.

Accelerating Universe: Theory and Phenomenology & Chameleon Theories

Abstract: In this talk we will review the latest situation of Dark energy and alternative models situation with emphasis on their cosmological implications and observational tests.Then we will introduce the chameleon theories as the safe side for modified gravities passing the local gravitational test.Finally we summarize briefly our work in this direction.

سه‌شنبه ۷ آبان ۱۳۸۷، ساعت ۱۵، اتاق قطب علمی دانشکدهٔ فیزیک