اداره آموزش دانشکده فيزيک

.

اطلاعيه ها

نحوه برگزاری جلسات دفاع

درخواست مجوز خروج از کشور

مراحل تطبيق واحد و فارغ التحصِلی

مرخصی تحصيلِي - حذف نيمسال

 ثبت نام پروژه کارشناسی

 زمان دفاع از پروژه

 
 

فرمها

  درخواست مرخصی تحصيلِی - کارشناسی

احرازشرايط پايان تحصيلات دوره کارشناسی 

احرازشرايط پايان تحصيلات دوره کارشناسی تطبيق واحدها

اعلام نتيجه امتحان پروژه کارشناسی فرم P2

 ثبت نام پروژه کارشناسی

تبديل نمره

درخواست اجازه خروج از کشور

تعريف پروژه کارشناسی فرم p1

 

 

2006,Physics Department,  Sharif University of Technology, Tehran, Iran
Please send your comments to education AT physics.sharif.edu