درس آزمایشگاه فیزیک پایه دو برای بررسی و آزمایش برخی از مباحث، اصول و قوانین پایه فیزیک طراحی و راه اندازی شده است. هدف از انجام آزمایشها یادگیری بخش گسترده ای از فیزیک جدید نیست بلکه انجامس آزمایشها به درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک پایه دو و تقویت شهود فیزیکی کمک کرده و تا حدودی زمینه لازم را برای انجام پژوهشها و ارائه مطالب علمی فراهم می آورد. علاوه بر این در این درس با اصول کارکرد و نحوه کاربرد برخی از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه تا حدودی آشنا خواهید شد.

 آزمایشگاه به صورت یک درس یک واحدی و به مدت دو ساعت در هفته در محل آزمایشگاه فیزیک پایه دو تشکیل شده و شامل 9 آزمایش مکانیک است که عبارتند از:

 • بررسی قانون اهم
 • قوانین کیرشهف و پل وتستون

 • بررسی رسانش الکتریکی و خطوط هم پتانسیل در صفحه گرافیت

 • پر و خالی شدن خازنها

 • نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی

 • بررسی ظرفیت خازن و ضزیب دی الکتریک هوا

 • ترانسفورماتور

 • مطالعه مدارهای جریان متناوب

 • اسیلوسکوپ اشعه کاتدی

دانشجویان با اصول انجام آزمایش، مفهوم و انواع خطاهای آزمایش و نحوه بررسی و تحلیل نتایج آشنا خواهند شد. یادگیری و کاربرد مطالب فوق برای انجام صحیح آزمایش و تحلیل نتایج در تمامی آزمایشها الزامی است. آزمایشها طبق برنامه زمانبندی شده برای هر گروه انجام خواهد شد. در ابتدا دستیار آزمایشگاه نحوه انجام آزمایش و کار با تجهیزات لازم را شرح داده و در ادامه دانشجویان آزمایش مورد نظر را انجام خواهند داد. در ادامه توجه به دو نکته مهم ضروری است که عبارتند از:

 •  داده های بدست آمده باید در جداولی که در دستور کار آزمایشگاه آمده است یادداشت شده و نسخه ای از آن به دستیار آزمایشگاه تحویل داده شود.

 • دانشجویان باید گزارش هفتگی انجام آزمایش و تحلیل نتایج را تهیه و حداکثر تا یک هفته بعد از انجام آزمایش به دستیار آزمایشگاه تحویل دهند.

برای آمادگی بیشتر لازم است دانشجویان ابتدا به برنامه زمانبندی انجام آزمایشها مراجعه کرده و پیش از انجام آزمایش مورد نظر دستور کار آن را به دقت مطالعه و در صورت امکان از دستور کار تصویری استفاده نمایند. برای مطالعه بیشتر به بخشهای زمانبندی انجام آزمایشها و دستور کار تصویری مراجعه شود.

برای آمادگی بیشتر جهت انجام بهتر آزمایشها و تحلیل نتایج به دانشجویان گرامی توصیه می شود بخشهای مقررات آزمایشگاه و نحوه نگارش گزارش آزمایش و تحلیل داده ها را به دقت مطالعه نمایند.

 

 

سايت فيزيک

 

Text Box:  

 

E. Mail
سايت دانشگاه
تابلوی آگهی

 

 

 

 

معرفي آزمايشگاه

دستور کار آزمايشگاه

دستور کار تصويري

راهنمای نوشتن گزارش کار

مقررات آزمايشگاه

زمانبندی انجام آزمايشها

نحوه ارزشيابی

گروههای ثبت نامی

دستياران آزمايشگاه

نمره گزارش ها

مطالب خواندنی

نظرات و پيشنهادات

تاريخچه آزمايشگاههای پايه