معرفی      تماس با ما

     
 

خدمات آزمایشگاهی در دانشکده فیزیک زیر مجموعه مجتمع خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف است که خدمات لیست شده زیر را به دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه و سایر مراکز ارائه می کند.  تلاش مستمری در دانشکده جهت به روز نگه داشتن دستگاه ها و دقت اندازه گیری ها وجود داشته و دارد. سعی می شود در قالب الگوهای مجتمع خدمات آزمایشگاهی شریف، ارتباط مستقیم بین کاربران با کارشناسان آزمایشگاه وجود داشته باشد تا اطلاعات لازم جهت اندازه گیری ها به درستی منتقل شود و از رفت و آمد های مکرر پرهیز گردد. جهت ثبت درخواست و واریز اینترنتی هزینه در مورد هر یک از آزمایش های زیر لطفا بر روی لینک مربوطه کلیک کنید. تحویل نمونه هم به صورت حضوری در مجتمع خدمات آزمایشگاهی شریف و هم به صورت پستی صورت می گیرد. 

X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)

Atomic Force Microscopy (AFM)- Contact mode

Atomic Force Microscopy (AFM)- Non-contact mode

Scanning Tunneling Microscope (STM)

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

Adsorption/Desorption Porosimetry (BET)

Contact Angle Measurement (CA)

Photoluminescence Measurement (PL)

Diffuse Reflectance Spectroscopy (DRS)

UV-Vis Spectroscopy

Tests of Self Cleaning and Photocatalytic Properties