معرفی       فهرست خدمات       تماس با ما

     
 

ارتباط با ما

آدرس دانشکده فیزیک: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، صندوق پستی 9161-11155، کد پستی: 14588

مسئول آزمایشگاه: دکتر نیما تقوی نیا، اتاق 327 دانشکده فیزیک، تلفن: 66164532-021 
Emaill: taghavinia(a)sharif.edu

تماس با کارشناسان آزمایشگاه:

آزمایش XPS: آقای رفیعی، آزمایشگاه ESCA، اتاق 221 دانشکده فیزیک، تلفن: 66164555-021 و 4918576-0919 یا 5879550-0912
Email: rafiee.rafat(a)yahoo.com
آزمایش AFM: خانم واثقی نیا، آزمایشگاه اپتیک (اتاق 112) یا آزمایشگاه ESCA (اتاق 221)، دانشکده فیزیک، تلفن: 66164555-021
Email: vaseghinia(a)physics.sharif.ir
آزمایش FTIR: خانم کریمی، آزمایشگاه مشترک دانشکده فیزیک، اتاق 235 دانشکده فیزیک، تلفن: 66164561-021 و  9732968-0938 (تماس صرفا ساعت 15:00 تا 17:00)
Email: karimi(a)ncl.sharif.edu
 
آزمایش BET : خانم کریمی، آزمایشگاه مشترک دانشکده فیزیک، اتاق 235 دانشکده فیزیک، تلفن: 66164561-021 و  9732968-0938  (تماس صرفا ساعت 15:00 تا 17:00)
Email: karimi(a)ncl.sharif.edu
 
آزمایش CA  : خانم کریمی، آزمایشگاه مشترک دانشکده فیزیک، اتاق 235 دانشکده فیزیک، تلفن: 66164561-021 و  9732968-0938  (تماس صرفا ساعت 15:00 تا 17:00)
Email: karimi(a)ncl.sharif.edu
 
آزمایش PL  : خانم کریمی، آزمایشگاه مشترک دانشکده فیزیک، اتاق 235 دانشکده فیزیک، تلفن: 66164561-021 و  9732968-0938  (تماس صرفا ساعت 15:00 تا 17:00)
Email: karimi(a)ncl.sharif.edu
 
 
آزمایش DRS : خانم کریمی، آزمایشگاه مشترک دانشکده فیزیک، اتاق 235 دانشکده فیزیک، تلفن: 66164561-021 و  9732968-0938  (تماس صرفا ساعت 15:00 تا 17:00)
Email: karimi(a)ncl.sharif.edu
 
آزمایش UV-Vis: خانم کریمی، آزمایشگاه مشترک دانشکده فیزیک، اتاق 235 دانشکده فیزیک، تلفن: 66164561-021 و  9732968-0938  (تماس صرفا ساعت 15:00 تا 17:00)
Email: karimi(a)ncl.sharif.edu
 
تست های فوتوکاتالیستی: جهت هماهنگی لطفا با دکتر تقوی نیا تماس بگیرید.
Email: taghavinia(a)sharif.edu