آزمایشگاه فیزیک ۴، مجموعه‌ای از آزمایش‌های مهم قرن بیستم است که در آن مکانیک کوانتومی تحول پیدا کرده است. در این آزمایش‌گاه شما با آزمایش‌های تابش جسم سیاه، جذب اشعهٔ ایکس، پراش الکترون، یونیزاسیون توسط اشعهٔ ایکس، پراکندگی رادرفورد، پیدا کردن ثابت ریدبرگ، آزمایش فرانک هرتز، آزمایش میلیکان، اثر کامپتون و اثر فوتوالکتریک آشنا خواهید شد.