یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۶

مکانيک کوانتومی ومتغير های پنهان، حالتهای بل و GHZ

وحيد کريمی پور


در مکانيک کوانتومی نتايج آزمايشها را تنها ميتوان با احتمال پيش بينی کرد. آيا ممکن است که اين احتمال ناشی از عدم شناخت کافی ما از متغير های سيستم ماکروسکوپی باشد؟ آيا ممکن است که در آينده بتوانيم با شناخت دقيقتر متغيرهايی که امروزه از ديد ما پنهان هستند، رفتار سيستم های کوانتومی را به دقت و به صورت تعينی پيش بينی کرد؟ در اين سمينار در مورد پاسخ به اين پرسشها بحث خواهد شد

فایلهای مربوطه :
هنوز آماده نشده استیکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۶

Neutron star magnetosphere and its charging

محمد رضا هدايتی


When a single gamma-photon (of energy ) enters the neutron star atmosphere with magnetic field , it is being splitted into a pair of electron-positron. Since all these pairs have relative motions with respect to the star and its magnetic field lines, they experience an outward (radial) electric field, with respect to the star. Hence, electrons are being accumulated on the star surface, while jets of positrons will be moving radially outward. This, make neutron star to be acting like a giant capacitor with characteristic time ( is resistivity and is electric permittivity of the electrons or positrons plasma).

فایلهای مربوطه :
هنوز آماده نشده استیکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۶

ريز پراش پرتوهاي ايكس؛ اصول و چند مثال

خسرو حسنی


در روشهاي متداول پراش پرتوهاي ايكس تفكيك فضايي به وسيله اندازه پرتو تعيين مي شود كه حداقل در حدود چند صد ميكرومتر است. در روش ريز پراش پرتو هاي ايكس با بهره گيري از ويژگي همدوسي و موازي بودن پرتوهاي جشمه هاي سينكروترون دستيابي به تفكيك فضايي كمتر از يك ميكرو متر امكان پذير ميباشد. اين امر مطالعه ساختار ريز مواد در ابعاد زير ميكرومتر به وسيله پرتو هاي ايكس را امكان پذير ميسازد. در اين سخنراني اصول تكنيك ريز پراش پرتوهاي ايكس در قالب دو مثال از دو روش اصلي اين تكنيك يعني روش كانوني كردن و روش توپوگرافي تشريح خواهند شد. در مثال اول ساختار ريز نواحي فروالكتريك در بلور BaTiO3 به روش اول مطالعه شده و براي نخستين بار وجود لايه سطح گونه با ضخامت حدود يك ميكرومتر به تاييد تجربي رسيده است. در مثال دوم نقشه دو بعدي تنش، پيچش و انحناي بلور در يك ريز بلور سيليكون كه در ميكروسكوپهاي AFM به عنوان نوك نوسانگر به كار مي رود، اندازه گيري شده است. نتايج نشان مي دهند كه با اين روش تنشهايي در حدود يك قسمت در100000 قابل اندازه گيري ميباشد.

فایلهای مربوطه :
هنوز آماده نشده استیکشنبه ۶ آبان ۱۳۸۶


زمان سخنران عنوان سخنرانی
13:00-13:45 نيايش افشردی

Perimeter Institute for Theoretical Physics, Ontario, Canada

کيهانشناسی نه چندان دقيق
13:45-14:00 بحث و پذيرايی  
14:00-14:45 ندا صدوقی کوانتوم کروموديناميک در شرايط حاد

دما، پتانسيل شيميايی و ميدان مغناطيسی

14:45-15:00 بحث و پذيرايی  يكشنبه 29 مهر 1386


عبدالله لنگري


 

فایلهای مربوطه :
هنوز آماده نشده است