یکشنبه - ۱۳ اسفند ۱۳۸۵

فعاليت‌هاي رصدخانه‌ البرز


سخنران: محمود بهمن آبادی


از سال 1375 به مدت حدود 10 سال است كه گروه رصدخانه‌ تابش پرانرژي كيهاني (رصدخانه‌ البرز) براي ثبت پرتوهاي كيهاني پرانرژي درصدد ايجاد يك رصدخانه در نزديكي تهران بوده است. در اين راستا پس از گزينش بعضي زمين‌ها در ارتفاعات مختلف و در فواصل مختلف از تهران بالاخره با پيشنهاد دکتر داود پورمحمد در کيلومتر 17 جاده کرج بالای شهرک دانشگاه صنعتی شريف در ارتفاع 2600 متری از سطح دريا زمين مناسبی از نظر دسترسي آسان‌، امكان داشتن برق و داشتن جاده براي رفتن به ارتفاعات زياد انتخاب شد. از همان سال 1375 براي شروع كار، پيش‌نمونه رصدخانه براي بررسي و تحقيقات اوليه براي ثبت داده‌هاي پرتوهاي كيهاني و پرتوهاي گاما راه‌اندازي شد. آرايه‌اي مربعي شامل چهار سنتيلاتور در پشت‌بام دانشكده‌ فيزيك قرار گرفت و به ثبت داده‌هاي پرتوهاي كيهاني پرداخته شد. از داده‌هاي اين چهار سنتيلاتور تحليل‌هاي زير انجام شده است. الف) پرتوهاي كيهاني اوليه كه مولد بهمن هوايي اند ذرات ثانويه ايجاد مي‌كنند. اثر ميدان مغناطيسي زمين بر روي اين ذرات بررسي شده است. ب) بررسي ناهمسانگردي پرتوهاي كيهاني در زواياي سمت‌الراسي و سمتي ، ميل و بعد آنها انجام گرفته است. ج) چشمه‌هاي EGRET با استفاده از آرايه‌ي چهارتايي مورد مطالعه قرار گرفته است. در ضمن با توجه به اينكه آشكارسازهاي سنتيلاتور وارداتي هستند، آشكارساز ديگري به نام آشكارساز چرنكوف آبي به كار گرفته شد. آرايه‌اي شامل چهار آشكارساز چرنكوف فراهم شده و در پشت‌بام دانشكده‌ي فيزيك قرار گرفته است. اين چهار آشكارساز هم‌اكنون در حال داده‌گيري است و در زمان نوشتن اين چكيده حدود 000ر300 بهمن هوايي از آن ثبت شده است.

فایلهای مربوطه :
هنوز آماده نشده استيکشنبه - 6 اسفند 85

 

Metal Silicides and Nanotechnology


سخنران: اميد اخوان


فایلهای مربوطه :
هنوز آماده نشده استیکشنبه - 29 بهمن 1385

پيچيدگی و تقارن همديس


ارائه دهنده سمینار : شاهين روحانی


فایلهای مربوطه :
هنوز آماده نشده است