در این آزمایش‌گاه شما با آزمایش‌های بررسی پیونگاه p-n، آشنایی با سلول خورشیدی، تشدید اسپین الکترون، اثر زیمن عادی، میکروسکوپ نشر میدانی، آشنایی با پدیده فلورسانس و فسفرسانس، پذیرفتاری پارا مغناطیس، آشنایی با امواج ماکروویو و ... آشنا خواهید شد.