آزمایشگاه فیزیک حالت جامد، مجموعه‌ای از آزمایش‌ها است که در آن‌ خواص مختلف مواد مانند خواص مکانیکی، حرارتی، الکتریکی، مغناطیسی و اپتیکی بررسی می‌شود. دراین آزمایشگاه با آزمایشهای تعیین مدول کشسانی با اندازه‌گیری خمش، اثر ترموالکتریک، تعیین زمان بی‌قیدی در دی‌الکتریک، رسانایی الکتریکی در جامدات، اثر هال در فلزات، بررسی خواص مغناطیسی مواد، رسم منحنی پسماند در هسته آهنی، بررسی تشدید اسپین الکترون، رسم منحنی مشخصه سلول خورشیدی و بررسی اثر کر آشنا خواهید شد.