آزمایشگاه فیزیک پایه دو به صورت یک واحد درس و به مدت دو ساعت در هفته در محل آزمایشگاه فیزیک پایه دو برگزار می گردد و شامل نه آزمایش الکتریسته و مغناطیس است که عبارتند از:

 • بررسی قانون اهم
 • قوانین کیرشهف و پل وتستون

 • بررسی رسانش الکتریکی و  سطوح هم پتانسیل در صفحه گرافیت

 • باردار شدن و بی بار شدن خازنها

 • نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی

 • مطالعه مدارها با جریان متناوب

 • بررسی ظرفیت خازن و اندازه گیری ضریب دی الکتریک

 • مشاهده منحنی های لیساژو و مطالعه مدارها با جریان متناوب

 • ترانسفورماتور

انجام آزمایشها به درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک پایه دو و تقویت شهود فیزیکی کمک می کند. در این درس با اصول و  روش کار با بعضی از وسایل  آزمایشگاه و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه تا حدودی آشنا خواهید شد، همچنین با مفهوم و انواع خطاهای آزمایش و روش بررسی و تحلیل نتایج آشنا خواهید شد.

توجه به دو نکته مهم ضروری است که عبارتند از:

 • دانشجویان با توجه به برنامه زمانبندی انجام آزمایشها، پیش از انجام آزمایش باید دستور کار  را به دقت مطالعه کنند.

 • دانشجویان باید گزارش آزمایش و تحلیل نتایج را  بعد از انجام آزمایش به دستیار آزمایشگاه تحویل دهند.

برای آمادگی بیشتر جهت انجام بهتر آزمایشها به دانشجویان گرامی توصیه می شود بخشهای مقررات آزمایشگاه و  راهنمای نوشتن گزارش کار را به دقت مطالعه نمایند.

 

 

 

 

 

 

معرفي آزمايشگاه

دستور کار آزمايشگاه

دستور کار تصويري

راهنمای نوشتن گزارش کار

مقررات آزمايشگاه

زمانبندی انجام آزمايشها

نحوه ارزشيابی

دستياران آزمايشگاه

نمره امتحان وگزارش کار

مطالب خواندنی

نظرات و پيشنهادات

تاريخچه آزمايشگاههای پايه

نمرات پردیس ترم اول99-98