در دستور کار آزمایشگاه آشنایی با اصول آزمایش، روش انجام آزمایش، روشهای تحلیل داده ها و محاسبه خطاها  نوشته  شده است. دانشجویان برای هر آزمایش باید به تعدادی سئوال نیز پاسخ دهند که جستجو برای یافتن پاسخ آنها به تکمیل یادگیری موضوع آزمایش کمک می کند. دستور کار آزمایشها به شکل PDF در دسترس است که می توانید آن را از جدول زیر دریافت کنید.

 

 

 

 

 

 

 دستور کار(PDF)

عنوان آزمایش

شماره آزمایش

آشنایی با اصول انجام آزمایش و انواع خطاها مفاهیم اولیه

بررسی قانون اهم آزمایش شماره 1

قوانین کیرشهف و پل وتستون

آزمایش شماره 2

بررسی رسانش الکتریکی و  سطوح هم پتانسیل در صفحه گرافیت

آزمایش شماره 3
باردارشدن و بی بار شدن خازنها آزمایش شماره 4
نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی آزمایش شماره 5
مطالعه مدارها با جريان متناوب آزمایش شماره 6
بررسی ظرفیت خازن و  اندازه گیری ضریب دی الکتریک آزمایش شماره 7
مشاهده منحنی های  لیساژو و مطالعه مدارها با جریان متناوب آزمایش شماره 8
  ترانسفورماتور آزمایش شماره 9
سربرگ آزمايشگاه

سر برگ

دستور کار کامل دستور کار کامل

 

 

 

 

معرفي آزمايشگاه

دستور کار آزمايشگاه

دستور کار تصويري

راهنمای نوشتن گزارش کار

مقررات آزمايشگاه

زمانبندی انجام آزمايشها

نحوه ارزشيابی

گروههای ثبت نامی

دستياران آزمايشگاه

نمره گزارش ها

مطالب خواندنی

نظرات و پيشنهادات

تاريخچه آزمايشگاههای پايه