یادگیری روش نوشتن گزارش آزمایش و تحلیل نتایج به شکل علمی و دقیق یکی از هدفهای درس آزمایشگاه فیزیک پایه دو است. دانشجویان باید گزارش آزمایش را پس از انجام آزمایش به دستیار آزمایشگاه تحویل دهند.

یک گزارش آزمایش دارای بخشهای زیر  است:

  • نکاتی که باید در حین انجام آزمایش مورد توجه قرار گیرند(کوتاه)

  • تکمیل جدولهای آزمایش

  • رسم نمودارها، تحلیل دقیق داده ها و تحلیل رفتار منحنی ها در ناحیه های مختلف

  • محاسبه کمیتهایی که در دستور کار خواسته شده است

  • محاسبه خطاها و دلایل بروز خطا

  • ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود شرایط آزمایش

  • پاسخ به پرسشها

توجه : تمامی واحدها بر حسب دستگاه SI است و هر کمیتی باید با واحد آن ذکر شود. برای نوشتن گزارش در محاسبات و ارائه نتایج باید ارقام با معنی را در نظر گرفت. برای رسم  نمودارها از روش کمترین مربعات استفاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفي آزمايشگاه

دستور کار آزمايشگاه

دستور کار تصويري

راهنمای نوشتن گزارش کار

مقررات آزمايشگاه

زمانبندی انجام آزمايشها

نحوه ارزشيابی

گروههای ثبت نامی

دستياران آزمايشگاه

نمره گزارش ها

مطالب خواندنی

نظرات و پيشنهادات

تاريخچه آزمايشگاههای پايه