Outside Physics

Vahid Karimipour

Sharif University of Technology


این صفحه نوشته هایی از خودم را در بردارد بعلاوه پاراگراف هایی از بعضی کتابهای دیگر که خوانده ام و آنها را آموزنده یافته ام. پاراگراف ها یا به خاطر زیبایی ادبی شان انتخاب شده اند یا به این دلیل که چیزی به خواننده بیاموزند و او را تشویق به مطالعه کل کتاب کنند. کتابها زمینه هایی از زندگی متفکران و تاریخ ایران و جهان و هم چنین ادبیات ایران و جهان را شامل می شود. اگر چه کتابها طبقه بندی نشده اند ولی در چینش آنها یک نوع نظم و پیوستگی رعایت شده تا یافتن هر کدام ساده باشد