سمینار هفتگی کیهانشناسی شریف

سمینار ۱: The study of fossil galaxy groups by excursion set theory of nonlinear structure formation

زهرا ستاری (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۲ : Neutrino footprint in Large Scale Structure

امیرفرزان اسماعیلی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

Abstract of Seminar 1: The simplest measurable statistic to quantify the dynamical age of a system of galaxies is the luminosity (magnitude) gap, which is the difference in photometric magnitude between the two most luminous galaxies. The luminosity gap is used to define fossil groups. We study the statistics of fossil groups in standard cosmological model by excursion set theory. The theory statistically estimates the merger history and halo merger rates of a group of galaxies.

چکیده سمینار ۲: جرم دار بودنِ نوترینوها، رشد ساختارهای کیهانی را در مقیاس‌های کوچک، محدود می‌کند و میزان این محدودیت به مجموع جرم نوترینوها بستگی دارد. بنابراین می‌توانیم رد جرم نوترینوها را در طیفِ توانِ تابشِ پس زمینه‌ی کیهانی و در ساختارهای بزرگ مقیاس دنبال کنیم. به همین دلیل بررسی تحول ساختارهای بزرگ‌مقیاس کیهانی، آمار هاله های ماده تاریک و پارامتر سویدگی می‌تواند ابزاری باشد تا بتوانیم بر روی مجموع جرم نوترینوها قید بگذاریم و ترتیب جرمی نوترینوها را به دست بیاوریم. هدف ما در این ارائه مروری بر کارهای انجام شده در این زمینه است.

یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول کلاس فیزیک ۳

Extended Effective Field Theory of Inflation

 سمینار مشترک گروه ذرات و کیهان شناسی

 Extended Effective Field Theory of Inflation

امجد عشوریون

پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی – IPM   

INFN Bologna

  

سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک

Probing the vacuum structure

Probing the vacuum structure from astrophysical objects to ground based laboratories

 

سروش شاکری (پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی – IPM)

 

Abstract: In this talk, first we consider light polarization as a useful probe for the QED vacuum structure when exposed to intense light or strong field. We will show that natural extreme regimes of strong magnetic field associated with pulsars provide wide opportunities to investigate nonlinear effects of electrodynamics in vacuum. Moreover we report our results about using high-intensity laser facilities in order to examine QED effects in the ground-based laser experiments. Besides, we will show that it is possible to trace out strong-field QED processes by using Gamma-Ray Bursts (GRBs) spectral analysis.

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول کلاس فیزیک ۳

Sunspots and their fine structures

Sunspots and their fine structures

 

حدیث گودرزی (پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی – IPM)

 

 Abstract: The origin and evolution of solar sunspots in deep photospheric layers are not yet well understood. In this talk, we will consider the case of a quasi- symmetric single mature sunspot near the solar center. We use the best available observations of the partial Sun free of turbulent Earth atmospheric effects from the Solar Optical Telescope (SOT) onboard the Hinode spacecraft, after greatly improving the visibility and contrast. Then Intensity distributions, temperature map and dynamic behavior of sunspots fine structures will be considered based on corrected images in order to compare observational data analyze with theoretical models and simulations.

  

یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول کلاس فیزیک ۳

Fuzzy Dark Matter

Fuzzy Dark Matter

علیرضا مالکی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

 

 چکیده: در این ارائه به بررسی  مدلی از ماده تاریک می پردازیم که مبتنی بر ذرات بسیار سبک است و اصطلاحا ماده تاریک فازی نامیده می شود. جرم بسیار سبک این ذرات منجر می شود که اثرات کوانتومی در مقیاس های کیلو پارسک بارز باشد و این امکان را فراهم می آورد تا  بسیاری از مشکلات ماده تاریک سرد در این مقیاسها را برطرف کند. در این ارائه علی الخصوص  اثرات متمایز این مدل در برخورد هالههای ماده تاریک مثل همگرایی گرانشی  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه ۶

دفاع از رساله دکتری

آزمون های رصدی گرانش تعمیم یافته (ماگ) و گرانش غیرموضعی با استفاده از دینامیک کهکشان ها

Observational tests of MOdified Gravity (MOG) and Non-Local gravity with galaxies’ dynamic

محمد حسین ژولیده حقیقی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

استاد راهنما: سهراب راهوار

استاد راهنمای همکار: جان موفات (موسسه فیزیک نظری پریمیتر -کانادا)

به زمان  و مکان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۰

دانشکده فیزیک، آمفی تئاتر (تالارجناب)

دفاع از رساله دکتری

تشکیل ساختار و دینامیک کهکشانی در گرانش تعمیم یافته (ماگ)

Structure Formation and Galactic Dynamics in Modified Gravity (MOG)

هاجر وکیلی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: سهراب راهوار

استاد راهنمای همکار: پاول کروپا (دانشگاه بن – آلمان)

استاد مشاور: سید محمد صادق موحد (دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی)

به زمان  و مکان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

دانشکده فیزیک، آمفی تئاتر (تالارجناب)

Observational tests of Modified Gravity


Observational tests of MOdified Gravity (MOG) and MOND with cluster Abell 1689 acceleration data 

محمد حسین ژولیده (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتتی شریف)

 

 Abstract: The galaxy cluster system Abell 1689 has been well studied and yields good lensing and X-ray gas data. Modified gravity (MOG) is applied to the cluster Abell 1689 and the acceleration data is well fitted without assuming dark matter. Newtonian dynamics and Modified Newtonian dynamics (MOND) are shown not to fit the acceleration data, while a dark matter model based on the Navarro-Frenk-White (NFW) mass profile is shown to fit the acceleration data for the radial range r>200kpc.

 یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

تولید ذره در جهان اولیه: از مدل تورمی تا بازگرمایش

Particle Production: From Inflationary era to reheating

مهرداد فروتن مهر (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: علی اکبرابولحسنی

به زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

  

       شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

 دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

تقارن های هم تافته و فضاهای هیلبرت آن ها

Symplectic Symmetries and their associated Hilbert spaces

غزاله اصغری (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: سهراب راهوار

استاد راهنمای همکار: محمدمهدی شیخ‌جباری (پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی)  

به زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

       شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۰

 دانشکده فیزیک، تالارپرتوی