دفاع از رساله کارشناسی ارشد

نوشته شده توسط , ۲ مهر ۱۳۹۶

سیاهچاله های اولیه به عنوان ماده تاریک

Primordial Black Holes as Dark Matter

مریم رحیمی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: شانت باغرام 

 

به مکان و زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

چکیده: وجود ماده تاریک کیهانی ‏ توسط داده های رصدی کیهان شناسی تأیید شده است. ولی همه شواهد موجود تنها بر اساس آثار گرانشی است. اگر موجودی با طبیعت صرفا گرانشی وجود داشته باشد‏، طبیعتا کاندید خوبی برای ماده تاریک‏ خواهد بود.سیاهچاله های اولیه از اختلالات چگالی که در اثر افت و خیزهای کوانتومی خلأ در تورم‏ ایجاد می شوند‏، به وجود می آیند‏. ‏احتمال می رود این موجودات همان گمشده های مسأله ماده تاریک باشند‏.با استفاده از مشترک قراردادن طیف توانی که فراوانی سیاهچاله های اولیه  (primordial black holes (PBH‏ را به دست می دهد با طیف توانی که با استفاده از داده های رصدی و مدل های تورمی به دست آمده و توسط قیدهای رصدی مقید می شود‏، می توان فراوانی  PBH‏ را در طول موج های مختلف مقید نمود و دید بر اساس چه مدلهای کیهانشناسی می توان به فراوانی ‎‎‏از PBH‏ رسید که پاسخگوی مقدار ماده تاریک باشد. از طرفی قیدهای رصدی بازه محدودی از مقیاس را می پوشانند،اما هنوز می توان در بازه هایی به دنبال تأمین شدن فراوانی  PBH‏ باشیم. این بازه های آزاد در مقیاسهای خیلی کوچک  قرار دارندبرای اینکه PBH‏ به اندازه کافی در کیهان اولیه تولید شود‏، تا کاندیدای مورد قبولی برای مسأله ماده تاریک باشد‏، طیف اختلالات چگالی باید آبی باشد. در سناریوی تورم غلتش آرام تک میدانه‏، طیف توان اختلالات انحنا تقریبا مقیاس ناورداست. اما مسأله آبی بودن طیف ایجاب می کند که اندیس طیفی اختلالات اسکالر بزرگتر از ۱ باشد که با نتایج اخیر Planck‏ ناسازگار است.‏‏‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎ ما از طرفی به دنبال مدلهای‎‎ شکست مقیاس ناوردایی هستیم  که چنین انحراف هایی را در طیف توان ایجاد می کنند‏  و از طرفی اگر بتوانیم در این بازه که از نظر رصدی برای ما تاریک است‏، شواهدی پیدا کنیم‏، هم نظریه های حامی تولید PBH ‏ در این بازه های فرکانسی و هم ماده تاریک بودن PBH‏ ها باهم حل می شوند. امواج گرانشی نویدبخش این حوزه از کیهان شناسی است. اگر بتوانیم بین مدلهای کیهان شناسی مورد نظرمان‏، وجود PBH‏ و امواج گرانشی که تولید می شود ارتباط صحیحی برقرار کنیم‏، بر این چالش پیروز می شویم و خواهیم توانست مشخصات امواج گرانشی که با نظریه های ما سازگار باشد پیش بینی کنیم.  ‏در این رساله‏، در‎‎‎‎ مورد شیوه های به دست آوردن فراوانی  PBH‏‏،  از طریق روش پرس ششتر و مدل قله ها بحث خواهد شد.

 

یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۳۰

دانشکده فیزیک، آمفی تئاتر (تالارجناب)

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

نوشته شده توسط , ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

بررسی فیزیک کیهان اولیه با استفاده از ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی

Large Scale Structures as a probe of Early Universe Physics

محمّد انصاری فرد (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: شانت باغرام استاد راهنمای همکار: حسن فیروزجاهی

به مکان و زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

چکیده: رصد های تابش زمینه کیهانی تطابق خوبی را بین مدل استاندارد کیهان شناسی و داده های رصدی نشان می دهند. مدل استاندارد بر اساس ماده تاریک، ثابت کیهان شناسی و شرایط اولیه گاوسی و تقریبا مقیاس ناوردا ، بی دررو و همسانگرد تعریف شده است. در این میان جدایی از مقیاس ناوردایی طیف توان اولیه ، انگیزه ی نظری بسیار قوی در مدل های تورم دارد. علاوه بر آن این مدل ها توصیف بهتری از داده های تجربی ارائه می دهند ، اما این توصیف بهتر نسبت به تعداد پارامتر هایی که به مدل استاندارد کیهانشناسی اضافه می کنند ارزش چندان ندارد. اما هنوز اثر این مدل ها بر ساختار بزرگ مقیاس کیهان به خوبی بررسی نشده است. در این پایان نامه ، به بررسی این مدل های تورمی و اثر آن روی مشاهده پذیر های ساختار های بزرگ مقیاس کیهانی می پردازیم. به عنوان نمونه ، سه مدل پتانسیل پله ای ، نوسانات لوگاریتمی و همچنین نوسانات خطی را روی طیف توان به عنوان نماینده ای از این مدل ها در نظر گرفته ایم و اثر این مدل ها را روی طیف توان ماده ، آمار هاله ها ، طیف توان همگرایی گرانشی تابش زمینه کیهان را حساب کرده ایم.

یکشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۰

دانشکده فیزیک، طبقه ۵ اتاق شورا

سمینار هفتگی کیهانشناسی شریف

نوشته شده توسط , ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

سمینار ۱: The impact of near stellar flybys on the habitability of planets

بهزاد بجنوردی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۲ : Primordial Black Holes as Dark Matter

مریم رحیمی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

Abstract of Seminar 1: With discovery of each exoplanet in habitable zone around a star, where we have the right properties of the star and the planet for supporting life at the present time, we expect to find life. But life is not born in a day; if our search is for advanced or intelligent type of life, there must be enough time for it to evolve and it takes billions of years. If the planet is ripped off of its life-supporting properties in midst of its evolution by a hazard, advanced species will not be born. My work is on the near stellar flyby hazard. I examine earth-like planets in different environments (spiral arms, galactic center, star clusters, elliptical galaxies and collisional galaxies) to calculate the chances for the planet to stay in the habitable zone in different periods of time needed for life to evolve to advanced stages of life.

 In this talk I will introduce the works done in this area and discuss the different outcomes of stellar flybys and how much is their chance in long periods of time in different environments. I will also show how it affects the chances of finding life in different regions of our galaxy and other galaxies.

چکیده سمینار ۲: وجود ‎ماده تاریک کیهانی ‏ توسط داده های رصدی کیهان شناسی و اختری تأیید شده است. ولی همه شواهد موجود تنها بر اساس آثار گرانشی است. اگر موجودی با طبیعت صرفا گرانشی وجود داشته باشد‏، طبیعتا کاندید خوبی برای ماده تاریک‏ خواهد بود.سیاهچاله های اولیه از اختلالات چگالی که در اثر افت و خیزهای کوانتومی خلأ در ‎تورم‏ ایجاد می شوند‏، به وجود می آیند‏. ‏احتمال میرود این موجودات همان گمشده های مسأله ماده تاریک باشند‏.با استفاده از مشترک قراردادن طیف توانی که فراوانی ‎PBH‏ را به دست می دهد با طیف توانی که با استفاده از داده های رشدی و مدل های تورمی به دست آمد و توسط قیدهای رصدی مقید شد‏، می توان فراوانی ‎PBH‏ را در طول موج های مختلف مقید نمود و دید بر اساس چه مدلهای کیهانشناسی می توان به فراوانی ‎‎‏از ‎PBH‏ رسید که پاسخگوی مقدار ماده تاریک باشد. از طرفی قیدهای رصدی بازه محدودی از مقیاس را می پوشانند،اما هنوز می توان در بازه هایی به دنبال تأمین شدن فراوانی ‎PBH‏ باشیم. این بازه های آزاد در مقیاسهای خیلی کوچک  قرار دارندبرای اینکه ‎PBH‏ به اندازه کافی در کیهان اولیه تولید شود‏، تا کاندیدای مورد قبولی برای مسأله ماده تاریک باشد‏، طیف اختلالات چگالی باید آبی باشد. در سناریوی تورم غلتش آرام تک میدانه‏، طیف توان اختلالات انحنا تقریبا مقیاس ناورداست. اما مسأله آبی بودن طیف ایجاب می کند که اندیس طیفی اختلالات اسکالر بزرگتر از ۱ باشد که با نتایج اخیر ‎WMAP‏ ناسازگار است.‏‏‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎ ما از طرفی به دنبال مدلهای‎‎ شکست مقیاس ناوردایی هستیم  که چنین انحراف هایی را در طیف توان ایجاد می کنند‏  و از طرفی اگر بتوانیم در این بازه که از نظر رصدی برای ما تاریک است‏، شواهدی پیدا کنیم‏، هم تئوریهای حامی تولید ‎PBH‏ در این بازه های فرکانسی و هم ماده تاریک بودن ‎PBH‏ ها باهم حل می شوند. امواج گرانشی نویدبخش این حوزه از کیهان شناسی است. اگر بتوانیم بین مدلهای کیهانشناسی مورد نظرمان‏، وجود ‎PBH‏ و امواج گرانشی که تولید می شود ارتباط صحیحی برقرار کنیم‏، بر این چالش پیروز می شویم و خواهیم توانست مشخصات امواج گرانشی که با تئوریهای ما سازگار باشد پیش بینی کنیم.  ‏در این سمینار‏، در‎‎‎‎ مورد شیوه های به دست آوردن فراوانی ‎PBH‏‏، و قیدهایی که داده های رصدی روی فراوانی آن می گذارند و امکان فرار از این قیدها با مدلهای تورمی که با وجود قیدهای موجود امکان فراوانی ‎PBH‏ را می دهند‏، و به این ترتیب کاندیدایی ‎PBH ‏را‎ به عنوان ماده تاریک تأیید کند و همچنین امکان آشکارسازی ‎PBH‏ ها با امواج گرانشی صحبت خواهیم کرد.

یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول، کلاس فیزیک ۳

Weekly Cosmology Seminar – Extra Session

نوشته شده توسط , ۱۳ شهریور ۱۳۹۶

سمینار ۱ : New Approach to Star Formation History in IC1613 Dwarf Galaxy

سیدعظیم هاشمی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۲:  Production of heavy particles in the inflationary era

مهرداد فروتن مهر (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۳ : Primordial Black Holes as Dark Matter

مریم رحیمی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

به  زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

Abstract of Seminar ۱: We present an analysis of star formation history (SFH) of a field about 200 arcmin square in the central part of the IC1613 galaxy. We use a new method that works well for nearby galaxies. Actually we use small sample of very evolved stars; our sample contains 53 stars, of which 8 stars are supergiants and other stars are long period variable (LPV) or x-AGB stars. Using the evolutionary models we are able to find the age and mass of our samples and from these we can construct SFH. Our results in comparing to previous works show the capability of our method in finding SFH of the galaxy using only 53 evolved stars.

Abstract of Seminar ۲We analyze production of heavy degrees of freedom coupled to the inflaton 𝜙. We find that non adiabatic production of particles can contribute effects which are detectable or constrainable using cosmological data even if their time-dependent masses are always heavier than the scale  , much larger than the Hubble scale. This analysis is motivated in part by the structure of axion monodromy in string theory.

 

چکیده سمینار ۳: وجود ‎ماده تاریک کیهانی ‎‏ توسط داده های رصدی کیهان شناسی و اختری تأیید شده است. ولی همه شواهد موجود تنها بر اساس آثار گرانشی است. اگر موجودی با طبیعت صرفا گرانشی وجود داشته باشد‏، طبیعتا کاندید خوبی برای ماده تاریک‏ خواهد بود.سیاهچاله های اولیه از اختلالات چگالی که در اثر افت و خیزهای کوانتومی خلأ در ‎تورم‏ ایجاد می شوند‏، به وجود می آیند‏. ‏احتمال میرود این موجودات همان گمشده های مسأله ماده تاریک باشند‏.با استفاده از مشترک قراردادن طیف توانی که فراوانی‎PBH‎‏ را به دست می دهد با طیف توانی که با استفاده از داده های رشدی و مدل های تورمی به دست آمد و توسط قیدهای رصدی مقید شد‏، می توان فراوانی ‎PBH‎‏ را در طول موج های مختلف مقید نمود و دید بر اساس چه مدلهای کیهانشناسی می توان به فراوانی ‎‎‏از ‎PBH‎‏ رسید که پاسخگوی مقدار ماده تاریک باشد. از طرفی قیدهای رصدی بازه محدودی از مقیاس را می پوشانند،اما هنوز می توان در بازه هایی به دنبال تأمین شدن فراوانی ‎PBH‎‏ باشیم. این بازه های آزاد در مقیاسهای خیلی کوچک  قرار دارند.‎برای اینکه ‎PBH‎‏ به اندازه کافی در کیهان اولیه تولید شود‏، تا کاندیدای مورد قبولی برای مسأله ماده تاریک باشد‏، طیف اختلالات چگالی باید آبی باشد. در سناریوی تورم غلتش آرام تک میدانه‏، طیف توان اختلالات انحنا تقریبا مقیاس ناورداست. اما مسأله آبی بودن طیف ایجاب می کند که اندیس طیفی اختلالات اسکالر بزرگتر از ۱ باشد که با نتایج اخیر ‎WMAP‎‏ ناسازگار است.‎‏‏‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎ ما از طرفی به دنبال مدلهای‎‎ شکست مقیاس ناوردایی هستیم  که چنین انحراف هایی را در طیف توان ایجاد می کنند‏  و از طرفی اگر بتوانیم در این بازه که از نظر رصدی برای ما تاریک است‏، شواهدی پیدا کنیم‏، هم تئوریهای حامی تولید ‎PBH‎‏ در این بازه های فرکانسی و هم ماده تاریک بودن ‎PBH‎‏ ها باهم حل می شوند. امواج گرانشی نویدبخش این حوزه از کیهان شناسی است. اگر بتوانیم بین مدلهای کیهانشناسی مورد نظرمان‏، وجود ‎PBH‎‏ و امواج گرانشی که تولید می شود ارتباط صحیحی برقرار کنیم‏، بر این چالش پیروز می شویم و خواهیم توانست مشخصات امواج گرانشی که با تئوریهای ما سازگار باشد پیش بینی کنیم.  ‏در این سمینار‏، در‎‎‎‎مورد شیوه های به دست آوردن فراوانی ‎PBH‎‏‏، و قیدهایی که داده های رصدی روی فراوانی آن می گذارند و امکان فرار از این قیدها با مدلهای تورمی که با وجود قیدهای موجود امکان فراوانی ‎PBH‎‏ را می دهند‏، و به این ترتیب کاندیدایی ‎PBH ‎‏را‎ به عنوان ماده تاریک تأیید کند و همچنین امکان آشکارسازی ‎PBH‎‏ ها با امواج گرانشی صحبت خواهیم کرد.

 

سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول، کلاس فیزیک ۳

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

نوشته شده توسط , ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

کیهان شناسی با اثر سونیائف زلدوویچ

Cosmology with Sunyaev–Zel’dovich effect

 

فاطمه رحیم منفرد (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: شانت باغرام

 

به مکان و زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

چکیده: رصدهای تابش زمینه کیهان و ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی نشان می دهند که مدل استاندارد کیهان شناسیLCDM‎  تطابق خوبی با داده های رصدی دارد. مدل استاندارد براساس ماده تاریک سرد، ثابت کیهان شناسی و شرایط اولیه گاوسی، تقریبا مقیاس ناوردا، بی دررو و همسانگرد تعریف شده است. اگرچه این مدل تطابق خوبی با داده های رصدی دارد، مسئله انرژی تاریک، ماده تاریک، باریون گمشده و کیهان اولیه همچنان نا مشخص است. یکی از جدیدترین روش های بررسی مدل های کیهان شناسی که ارتباط تنگاتنگی با تشکیل ساختار دارد، استفاده از تابع توزیع فراوانی خوشه های کهکشانی و همچنین اثر این ساختارها بر روی تابش زمینه کیهانی است اثر سونیائف زلدوویچ‎ که اثر الکترون های داغ و آزاد خوشه کهکشانی بر روی تابش زمینه کیهانی است، با دو فیزیک متفاوت: اثر سونیائف زلدوویچ گرمایی و اثر سونیائف زلدوویچ جنبشی  که می تواند اطلاعات ارزشمندی درباره میزان باریون ها در خوشه، جرم خوشه کهکشانی و سرعت توده آن به دست دهد. در این رساله به مطالعه اثر جنبشی سانیو زلدویچ و همبستگی آن با سایر مشخصه های تعیین کننده سرعت خوشه برای تعیین نسبت باریون به ماده تاریک در خوشه کهکشانی خواهیم پرداخت. سپس با بررسی اثر گرمایی اثر سونیائف زلدوویچ به مطالعه توزیع جرمی ساختارها خواهیم پرداخت و ارتباط آن رابا مدل استاندارد و انحراف از آن را بررسی خواهیم کرد. در نهایت به بررسی آمار دونقطه ای همبستگی این اثرات و همبستگی ضربدری با سایر مشخصه های توزیع ماده در کیهان برای بررسی مدل های کیهان شناسی می پردازیم.

 

دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، تالار پرتوی – ۴۱۲

نوشته شده توسط , ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

سمینار ۱ : Cosmology with Sunyaev–Zel’dovich effect 

فاطمه رحیم منفرد (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۲ : The impact of near stellar flybys on the habitability of planets

بهزاد بجنوردی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

 

Abstract of Seminar ۱: Observations of cosmic microwave background (CMB) and large scale structure show that standard model of cosmology LCDM  is consistent with observational data‎. ‎The standard model is defined by cold dark matter‎, ‎cosmological constant and also Gaussian initial conditions which are almost scale-invariant‎, ‎adiabatic and isotropic‎. ‎‎While this model is consistent with observational data‎, ‎there exist a couple of problems namely the problems of dark energy‎, ‎dark matter‎, ‎missing baryon and the physics of early universe‎. ‎One of the most recent methods to analyze cosmological models which is tightly associated with structure formation is the use of galaxy clusters distribution function and the effect of such structures on CMB photons‎. ‎Sunyaev-Zel’dovich effect (SZ) which is the effect of free hot electrons of galaxy clusters on CMB photons consists of two different physics i.e‎. ‎the thermal and the kinetic SZ effects‎. ‎It can provide valuable information about the amount of baryons in a cluster‎, ‎the mass of a galaxy cluster and its bulk velocity. In this thesis we will investigate the kinetic SZ effect and its correlation with other important characteristics of the velocity of the cluster to determine the ratio of baryonic matter to dark matter in a galaxy cluster‎. ‎Then we will investigate the thermal SZ effect to study the mass distribution of structures and its correlation to standard model and the possible deviation from it‎. ‎At the end we will study the two-point auto-correlation of this effect and the cross-correlation of this effect with other characteristics of the distribution of matter in cosmological models‎.

Abstract of Seminar 2:  With discovery of each exoplanet in habitable zone around a star, where we have the right properties of the star and the planet for supporting life at the present time, we expect to find life. But life is not born in a day; if our search is for advanced or intelligent type of life, there must be enough time for it to evolve and it takes billions of years. If the planet is ripped off of its life-supporting properties in midst of its evolution by a hazard, advanced species will not be born. My work is on the near stellar flyby hazard. I examine earth-like planets in different environments (spiral arms, galactic center, star clusters, elliptical galaxies and collisional galaxies) to calculate the chances for the planet to stay in the habitable zone in different periods of time needed for life to evolve to advanced stages of life.

 In this talk I will introduce the works done in this area and discuss the different outcomes of stellar flybys and how much is their chance in long periods of time in different environments. I will also show how it affects the chances of finding life in different regions of our galaxy and other galaxies.

 

یکشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول، کلاس فیزیک ۳

نوشته شده توسط , ۴ شهریور ۱۳۹۶

سمینار ۱ : یک مدل تورّمی با سه میدان نرده ای، با فرض سنگین بودن دو مُد

حامد منوچهری کوشا (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۲ : فرمولبندی نظریه میدان‌های کوانتمی در فضا-زمان غیر تخت و کاربردهای آن در نظریه اختلالات کیهان‌شناسی

احسان ابراهیمیان (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

درفصل تابستان سمینارها ۱۰ صبح برگزار خواهد شد!

چکیده سمینار اول: مدل‌های ساده‌ی تورّم، یعنی مدل‌های تک‌میدانه نرده‌ای غلتش آهسته، ساده‌ترین راه حل ها را برای مسائل افق و تختی که در کیهان‌شناسی استاندارد با آن‌ها روبرو بودیم ارائه داده، و توضیح زیبایی از منشأ اختلالات اولیه انحنا، با یک طیف توان تقریباً مقیاس ناوردا، در اختیار ما می‌گذارند. اگرچه این  پیش‌بینی‌ها امروزه کاملاً در تطابق با مشاهدات هستند، امّا مشاهدات احتمالی آینده درباره وابسته به مقیاس بودن طیف توان، و یا ناگوسیت های بزرگ ما را مجبور خواهند کرد که این تصویر ساده را کنار گذاشته، و به سراغ مدل‌هایی از تورّم برویم که در آن خودجفتیدگی‌های نابدیهی و یا درجات آزادی اضافه، بر روی اختلالات انحنا اثر بگذارند.

ساده‌ترین دسته از نظریه‌هایی که از مدل‌های ساده تک میدانه فراتر می‌روند، مُدل‌هایی هستند که در آن مُدهای بی‌دررو(یا به طور معادل مُدهای گلدستون بوزون) با میدان‌های سنگین نرده‌ای  برهمکنش می‌کنند. در این سمینار مختصراً راجع به مدلی تورّمی بحث می‌کنیم که سه میدان نرده‌ای دارد و کنش میدان گلدستون بوزون را در حدّی که نظریه میدان مؤثر برقرار باشد(یعنی دو مُد دیگر سنگین باشند)، به دست می‌آوریم.

 

چکیده سمینار دوم: مطابق نظریه نسبیت عام، متریک زمینه فضازمان تحت تاثیر ماده موجود در آن می‌تواند غیر تخت باشد. از طرف دیگر فرمول‌بندی‌ها و روشهای محاسباتی معمول، برای نظریه میدان‌های کوانتمی در فضای تخت ساخته و پرداخته شده‌اند و بعضاً تعمیم مستقیم و ساده‌ای برای نظریه میدان کوانتمی در فضازمانِ خمیده داده شده ندارند. موضوع فرمول‌بندی‌ نظریه میدان در فضازمان غیر تختِ دلخواه علاوه بر مباحث نظری جالب، کاربردهای مختلفی نیز در مدلهای فیزیکی مانند کیهان‌شناخت جهان اولیه، به ویژه دوره تورم کیهانی، و همچنین مسائلی نظیر فیزیک سیاه‌چاله‌ها دارد. در این پایان‌نامه مرور و جمع‌بندی بر فرمول‌بندی نظریه میدانهای کوانتمی در متریک زمینه کیهان‌شناختی خواهیم پرداخت و تبعات احتمالاً مشاهده‌پذیر این فرمول‌بندی‌ها را بر افت و خیزهای تابش ریزموج کیهان بررسی خواهیم کرد.

 

یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول، کلاس فیزیک ۳

Discussions on some problems in cosmology and astrophysics

نوشته شده توسط , ۷ مرداد ۱۳۹۶

Discussions on some problems in cosmology and astrophysics

  Dr .Arman Shafieloo (Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI))
  Sunday 30 July 2017 (8 Amordad 1396), 2:00 PM 
 Shoora-Room at fifth floor

Twelve years of spectroscopic monitoring in the galactic center

نوشته شده توسط , ۲۴ تیر ۱۳۹۶

Twelve years of spectroscopic monitoring in the galactic center: The closest look at S-stars near the black hole

مریم حبیبی (Max Planck institute for extraterrestrial physics in Garching/Munich)

درفصل تابستان سمینارها ۱۰ صبح برگزار خواهد شد!

Abstract:  We study the young S-stars within a distance of 0.04 pc from the supermassive black hole in the center of our Galaxy. Given how inhospitable the region is for star formation, their presence is more puzzling the younger we estimate their ages. In this study, we analyse the result of 12 years (2004- 2016) of high resolution spectroscopy within the central arc-second of the Galactic Center (GC). By co-adding between 55 and 105 hours of spectra we have obtained high signal to noise (S/N ∼ ۵۰-۴۰۰) H- and K-band spectra of eight stars orbiting the central supermassive black hole. Using deep H-band spectra, we show that these stars must be high surface gravity (dwarf) stars. We compare these deep spectra to detailed model atmospheres to infer the stellar parameters. All the available observables from spectroscopy and photometry are then compared to stellar evolution models to constrain the final stellar parameters of the stars including their evolutionary stages and masses. Our analysis reveals an effective temperature of 21000–۲۸۵۰۰ K, a rotational velocity of 60-170 km/s, and a surface gravity of 4.1–۴٫۲٫ These parameters imply a spectral type of B0-B3V for these stars. The inferred masses lie within 8–۱۴M . We derive an age of 6.6 +3.4 −۴٫۷ Myr for the star S2, which is compatible with the age of the clockwise rotating young stellar disk in the GC. We estimate the age of all other studied S-stars to be less than 15 Myr, which are compatible with the age of S2 within the uncertainties. The relatively low ages for all S-stars we have investigated favor a scenario in which the stars formed in a local disk rather than the field-binary-disruption scenario throughout a longer period of time.

  یکشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول، کلاس فیزیک ۳

سمینار هفتگی گروه کیهانشناسی

نوشته شده توسط , ۱۴ تیر ۱۳۹۶

سمینار ۱ : Investigation of Fuzzy Dark Matter Theory II

 

علیرضا مالکی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

سمینار ۲ : Emergence of Life on Earth

 A key to search for extraterrestrial life

 

سعیده هاشمی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

درفصل تابستان سمینارها ۱۰ صبح برگزار خواهد شد!

Abstract of Seminar 1:  In this talk, we will discuss about the cosmological standard model’s problems in small scales and introduce the Fuzzy Dark Matter theory as a possible solution to these problems. Finally we will discuss about observational methods to investigate this theory.

Abstract of Seminar 2: The holy grail of astrobiologists is to find life elsewhere in the universe. This goal needs several areas of research including simulating of early Earth’s condition, looking for footprints of life on our own planet and biosignatures out there in the universe. This could not be done but by having a clear definition of life on Earth, looking for where and how it happened and searching for this kind of life in other places. In this talk, I will give a brief review of the efforts done so far to reach this goal including emergence of building blocks of life on Earth and the consequences.

 

یکشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه اول، کلاس فیزیک ۳

پوسته ی پانوراما ساخته شده توسط Themocracy و آماده شده برای وردپرس فارسی توسط فرزاد ساغرچی