همه‌ی نوشته‌های Mojahed Parsi Mood

Fuzzy Dark Matter

Fuzzy Dark Matter

علیرضا مالکی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

 

 چکیده: در این ارائه به بررسی  مدلی از ماده تاریک می پردازیم که مبتنی بر ذرات بسیار سبک است و اصطلاحا ماده تاریک فازی نامیده می شود. جرم بسیار سبک این ذرات منجر می شود که اثرات کوانتومی در مقیاس های کیلو پارسک بارز باشد و این امکان را فراهم می آورد تا  بسیاری از مشکلات ماده تاریک سرد در این مقیاسها را برطرف کند. در این ارائه علی الخصوص  اثرات متمایز این مدل در برخورد هالههای ماده تاریک مثل همگرایی گرانشی  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، طبقه ۶

دفاع از رساله دکتری

آزمون های رصدی گرانش تعمیم یافته (ماگ) و گرانش غیرموضعی با استفاده از دینامیک کهکشان ها

Observational tests of MOdified Gravity (MOG) and Non-Local gravity with galaxies’ dynamic

محمد حسین ژولیده حقیقی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

استاد راهنما: سهراب راهوار

استاد راهنمای همکار: جان موفات (موسسه فیزیک نظری پریمیتر -کانادا)

به زمان  و مکان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۰

دانشکده فیزیک، آمفی تئاتر (تالارجناب)

دفاع از رساله دکتری

تشکیل ساختار و دینامیک کهکشانی در گرانش تعمیم یافته (ماگ)

Structure Formation and Galactic Dynamics in Modified Gravity (MOG)

هاجر وکیلی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: سهراب راهوار

استاد راهنمای همکار: پاول کروپا (دانشگاه بن – آلمان)

استاد مشاور: سید محمد صادق موحد (دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی)

به زمان  و مکان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

دانشکده فیزیک، آمفی تئاتر (تالارجناب)

Observational tests of Modified Gravity


Observational tests of MOdified Gravity (MOG) and MOND with cluster Abell 1689 acceleration data 

محمد حسین ژولیده (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتتی شریف)

 

 Abstract: The galaxy cluster system Abell 1689 has been well studied and yields good lensing and X-ray gas data. Modified gravity (MOG) is applied to the cluster Abell 1689 and the acceleration data is well fitted without assuming dark matter. Newtonian dynamics and Modified Newtonian dynamics (MOND) are shown not to fit the acceleration data, while a dark matter model based on the Navarro-Frenk-White (NFW) mass profile is shown to fit the acceleration data for the radial range r>200kpc.

 یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

تولید ذره در جهان اولیه: از مدل تورمی تا بازگرمایش

Particle Production: From Inflationary era to reheating

مهرداد فروتن مهر (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: علی اکبرابولحسنی

به زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

  

       شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

 دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

تقارن های هم تافته و فضاهای هیلبرت آن ها

Symplectic Symmetries and their associated Hilbert spaces

غزاله اصغری (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: سهراب راهوار

استاد راهنمای همکار: محمدمهدی شیخ‌جباری (پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی)  

به زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

       شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۰

 دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

Master thesis – SUT – Weekly Cosmology Seminar

گرانش تعمیم یافته از نظریه تا رصد

Modified Gravity From Theory to Observation

محمد علی اسلامی (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف )

استاد راهنما: شانت باغرام

استاد راهنمای همکار: نیما خسروی (دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی)  

دفاع از رساله کارشناسی ارشد

به زمان نامتعارف جلسه توجه فرمایید

 

Abstract: The observations of the cosmic background radiation and large-scale structures show that the standard cosmological model is in good agreement with observational data. The standard model is based on the cosmological constant, dark matter, and Gaussian, nearly scale-invariant, adiabatic, and isotropic initial conditions. Although this model has been phenomenologically successful, but the problems of dark energy, dark matter, missing baryons and early universe remain unresolved. One of the most important theoretical questions in cosmology is whether the cosmological constant is the reason for accelerated cosmic expansion. In other words, is Einstein gravity the correct theory on the cosmic scale or does it needs to be modified? The purpose of this thesis is to theoretically examine modified gravity models that satisfy local gravity constraints, have background solutions with accelerated expansion. We then examine the perturbation theory of these models and, in particular, models that add extra degrees of freedom. As a specific example, we study uberLCDM which is a cosmological model inspired from the lately proposed ensemble theory of gravity. We have calculated the cosmic perturbations, and specifically the growth function and growth rate for this new model.

       

 

شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

Astrobiology Course in Physics Department

In the next semester – Winter Spring 2018, an Astrobiology course will be taught by Dr. Rahvar  in Physics Department of Sharif University. Those who want to take the course please send an email to amouzesh[AT]physics.sharif.edu  for pre-registration.

The two main topics of the lecture is:
۱- Detection of Exoplanets
۲- Origin of Life: Non-equilibrium Thermodynamics approach.
۴th-year Undergraduate and graduate students can register in this course. Needs knowledge in Astrophysics and Thermodynamics.

An improved model for magnetic braking of low mass stars

An improved model for magnetic braking of low mass stars plus application of the model for hot brown dwarfs

لیلا صادقی (پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM)

 

 

Abstract: Currently available models for magnetic braking of solar type stars, predict a braking that is too weak to explain the present-day spin of the Sun. Here we investigate whether having a more complex magnetic field topology or and increased intensity of magnetic field or mass-loss could provide a more physically reliable model. In addition, we show how the model can be used to explain the scarcity of hot Jupiters and brown dwarfs around G-type stars while they are present around their F-type counterparts.

 

 

یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی

اپتیک موجی در نجوم رصدی و استفاده از آن برای مشاهده اثرات امواج گرانشی

اپتیک موجی در نجوم رصدی و استفاده از آن برای مشاهده اثرات امواج گرانشی

 

سهراب راهوار (دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)

 

چکیده: این سخنرانی بر اساس مقالات اخیر arXiv:1711.04657 و arXiv:1711.06312 خواهد بود.

  

 

یکشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

دانشکده فیزیک، تالارپرتوی