مقالات

مقالات نمونه از حوزه‌های تحقیقاتی مختلف

سیاهچاله های کیهانی:

  • R. Moradi, J.T.Firouzjaee and R.Mansouri, “Cosmological black holes: the spherical perfect fluid collapse with pressure in a FRW background,” Class.Quant. Grav. 32, no. 21, 215001 (2015) doi:10.1088/0264-9381/32/21/215001 [arXiv:1504.04746 [gr-qc]].

 

مفهوم جرم نسبیتی:

  • J.T. Firouzjaee, M.P. Mood and R. Mansouri, “Do we know the mass of a black hole? Mass of some cosmological black hole models,” Gen. Rel. Grav. 44 , 639 (2012) doi:10.1007/s10714-011-1297-0 [arXiv:1010.3971 [gr-qc]].

همگرایی گرانشی نسبیتی:

  • M. P. Mood, J. T. Firouzjaee and R. Mansouri , “Gravitational Lensing by a structure in a cosmological background,” Phys. Rev. D  88, 083011 (2013) doi:10.1103/PhysRevD.88.083011 [arXiv:1308.4510 [gr-qc]].

ریزهمگرایی گرانشی:

 

  • S.  Sajadian and S. Rahvar,  “Photometric, astrometric and polarimetric observations of gravitational microlensing events ” ; Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 452, Issue 3, p.2579-2586 (2015)

گرانش تعمیم یافته و مسئله ماده تاریک:

  • S. Rahvar and B. Mashhoon, “Observational Tests of Nonlocal Gravity: Galaxy Rotation Curves and Clusters of Galaxies,” Phys. Rev. D  89, 104011 (2014) doi:10.1103/PhysRevD.89.104011 [arXiv:1401.4819 [astro-ph.GA]]

بررسی زیرهاله های ماده تاریک:

  • S. Rahvar, S. Baghram and N. Afshordi, “Transient Weak-Lensing by Cosmological Dark Matter Microhaloes,”  Phys. Rev. D  89,  no. 6, 063001 (2014) doi:10.1103/PhysRevD.89.063001 [arXiv:1310.5412 [astro-ph.CO]].

اثر کیهان اولیه بر مشاده پذیرهای ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی:

  • A. A. Abolhasani, S. Baghram, H. Firouzjahi and M.H.Namjoo, “Asymmetric Sky from the Long Mode Modulations,” Phys.Rev. D 89, no. 6, 063511 (2014) doi:10.1103/PhysRevD.89.063511 [arXiv:1306.6932 [astro-ph.CO]].

 

نظریه میدان های موثر برای تشکیل ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی:

  • A.A.Abolhasani, M.Mirbabayi and E.~Pajer, “Systematic Renormalization of the Effective Theory of Large Scale Structure,” arXiv:1509.07886 [hep-th]

کیهان اولیه :

  • A.A. Abolhasani, R. Emami, J.T. Firouzjaee and H. Firouzjahi, “$\delta N$ formalism in anisotropic inflation and large anisotropic bispectrum and trispectrum,” JCAP 1308, 016 (2013) doi:10.1088/1475-7516/2013/08/016 [arXiv:1302.6986 [astro-ph.CO]].

 

انرژی تاریک گرانش تعمیم یافته و مشاهدات ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی:

  • S. Baghram, S. Tavasoli, F. Habibi, R. Mohayaee and J. Silk, “Unraveling the nature of Gravity through our clumpy Universe,” Int. J. Mod. Phys. D  23, no. 12, 1442025 (2014) doi:10.1142/S0218271814420255 [arXiv:1411.7010 [astro-ph.CO]].

 

فهرست مقالات گروه کیهان‌شناسی در نشانی‌های زیر در دسترس است: