آغاز

در این وب‌گاه قرار است گزارش سمینارهای داخلی گروه کیهان‌شناسی دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف آورده شود. این گروه سال‌هاست که هر هفته به طور منظم سمینارهایی را دربارهٔ موضوعات گوناگون کیهان‌شناسی برگزار می‌کند.

امیدواریم که این وب‌گاه بتواند اطلاعات مفیدی برای دانشجویان، استادان، و همهٔ علاقه‌مندان به کیهان‌شناسی و نجوم دربرداشته باشد.

Cosmology Group – Sharif University of Technology

Welcome to the homepage of Cosmology Group of Sharif University of Technology

Publications

Research
 1. Gravitational microlensing
  In collaboration with University of St Andrews and University of Paris-Sud 11. It  is mainly concentrated on:

  1. Data analysis, modeling, and interpretation of microlensing surveys
  2. Using gravitational microlensing to find extra-solar planets (see also MiNDSTEp)
 2. Dark energy and dark matter
  Data analysis and modeling for dark matter/energy
 3. Modified gravity
  Modifying gravity to describe cosmic dynamics
 4. Gravitation and general relativity
  Inhomogeneous/Anisotropic metrics to describe acceleration of the universe
Contacts
Department of Physics, Sharif University of Technology, Azadi Ave., Tehran, Iran